KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe on-line

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
25.01.2021 ON-LINE 8.30-15.30 398.38 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 8.30-15.30

 

 • Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli i przeznaczona jest do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy oraz rozbudowy w trakcie użytkowania tego obiektu budowlanego.

   
 • Jak wykazują kontrole oraz informacje od uczestników szkoleń nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.

 

 • Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

 • Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu, stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia - niejednoznaczne i przestarzałe. W konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności.

 

W celu usprawnienia Państwa pracy proponujemy 7 godzinne jednodniowe warsztaty, które pomogą rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, prawidłowym użytkowaniem obiektu, zarządzaniem kontrolami oraz wykonaniem planu remontów. Zadaniem warsztatów jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów potrzebnych do rzetelnego prowadzenia KOB oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych w niej wpisów, tak abyście Państwo mogli samodzielnie i poprawnie ich dokonywać.

 

Na każdą część - teoretyczną jak i warsztatową, przeznaczonych jest po ok. 3,5 godziny zegarowych.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

 

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego - po zmianach Ustawy Prawo budowlane
 • Prowadzenia KOB dla obiektu budowlanego
 • Upoważnienie osoby do dokonywania wpisu w KOB
 • Utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym
 • Plan remontów - wyjaśnimy jak opracować i jak ważna jest jego rola
   
 1. Zmiany w przepisach obowiązujące właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
   
 2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
   
 3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
   
 4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
   
 5.  Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 • Kontrole co najmniej 1 raz w roku
 • Kontrole co najmniej 2 razy do roku
 • Kontrole co najmniej raz na 5 lat
 • Kontrole systemu grzewczego
 • Kontrole systemu chłodniczego
   
 1.  Protokół kontroli stanu technicznego obiektu - podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 • Elementy i treść protokołu
 • Obowiązkowe zapisy w protokołu
 • Błędy, braki w protokołach kontroli
   
 1.  Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego, wpisy do KOB
 • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
 • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
 • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
 • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
 • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
 • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
 • Zakładanie kolejnego tomu
   
 1.  Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników


II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
 • Zakres uprawnień osób kontrolujących
 • Kwalifikacje osób kontrolujących
   
 1.  Dane identyfikacyjne obiektu
   
 2. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
   
 3. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
   
 4. Plan sytuacyjny obiektu
   
 5. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
   
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
   
 7. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
   
 8. Dane dotyczące opracowania technicznego
   

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych.
 

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 

12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualnie obowiązujące przepisy prawne z zakresu omawianych tematów,
 • otrzymają niezbędną informację z zakresu użytkowania obiektu budowlanego,
 • będą wiedzieć, kto może prowadzić książkę KOB oraz dla kogo potrzebne jest upoważnienie,
 • będą wiedzieć, kto może dokonywać kontroli i jakie elementy powinien posiadać protokół kontroli,
 • poprzez ćwiczenia nauczą się prawidłowo prowadzić i wypełniać książki obiektu budowlanego KOB,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać opinie, ekspertyzy, audyty energetyczne i inne,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać przebudowę czy rozbudowę,
 • dostaną odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty skierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE.

 

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

 

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów dla robót budowlanych zawieranych w ramach zamówień publicznych realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC.

 

Wspiera uczestników procesu budowlanego z zakresu zagadnień  prawa budowlanego i zamówień publicznych oraz pomaga ocenić poprawność prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przez właścicieli i zarządców w ramach wykonywanych audytów wewnętrznych.

 

Doświadczony praktyk, konsultant i doradca dla wielu przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Koszt szkolenia

398,38 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

398,38 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu (wysłane pocztą)


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.