Kodeks Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu inwestycyjnego (urzędnika i inwestora). Prawo materialne, a procedura administracyjna

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
19.09.2019 Opole 10:00-15:00 460.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

 • Szkolenie jest przewidziane dla osób z branży architektoniczno-budowlanej chcących poszerzyć lub ugruntować nabytą wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, zwłaszcza w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Szkolenie nie jest formą zwykłego wykładu, lecz formą zajęć praktycznych umożliwiających zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Warsztaty są proponowane dla grup do 15-16 osób, tak aby każdy mógł wziąć w nich czynny udział.

 

Celem szkolenia jest:

 • Ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu procedury administracyjnej, a także jej poszerzenie poprzez udział w praktycznych zadaniach związanych z procesem wydawania decyzji administracyjnej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.a .
 • Uczestnicy zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z nowymi przepisami k.p.a

Program szkolenia

1. Zasady ogólne z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach.

 

2. Strona w postępowaniu. Pełnomocnik.

 

3. Ramy czasowe postępowania. Ponaglenie.

 

4. Doręczenia.

 

5. Postępowanie administracyjne. Wszczęcie postępowania, dowody, dostęp do akt sprawy.

 

6. Zasada wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.

 

7. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

 

8. Decyzja administracyjna.

 

9. Odwołanie.

 

10. Skarga do sądu administracyjnego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką w ramach znowelizowanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (obowiązującej od 01.06.2017) w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, a w szczególności:

 

 • inwestorom, inwestorom zastępczym, generalnym wykonawcom,
 • developerom, TBS-om, zarządcom i właścicielom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, miejskim zarządom budynków,
 • uczestnikom procesu budowlanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Wykładowca

dr Aleksandra Makarucha - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.  

Koszt szkolenia

460 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

460 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje
 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.