Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
07.05.2020 Poznań 10:00-15:00 460.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Stan prawny:

W dn. 23 stycznia 2020r. Sejm uchwalił tzw. dużą nowelizację Prawa Budowlanego, która po wniesieniu kilku poprawek przez Senat została ostatecznie przyjęta w dn. 13.02.2020r.

Ustawa zmienia ponad 50 przepisów Prawa Budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację procesu inwestycyjnego.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została właśnie podpisana przez Prezydenta.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami jakie niesie ze sobą nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. 

 

Tu można pobrać tekst ustawy z dn. 13.02.2020 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Tu można pobrać Informację w sprawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalności inwestycyjną w budownictwie

 

2. Krótkie omówienie 12 nowelizacji ustawy z roku 2019 i jednej z 2020

 

3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności

 

4. Procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych 

 

4.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę

 • Obszar oddziaływania obiektu i wyznaczenie stron postępowania, konsekwencje możliwych do popełnienia błędów przy ich wyznaczaniu
 • Wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością i możliwość jego weryfikacji
 • Zakres sprawdzenia projektu budowlanego, ewentualne postanowienia w sprawie tzw. braków, wydawanie decyzji, kwestia jej wykonalności i ostateczności, procedury odwoławcze, termin ważności decyzji i ewentualne przeniesienie decyzji na inny podmiot
 • Dziennik budowy i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

 

4.2. Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robot budowanych

 • Katalog realizacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.
 • Dokumenty wymagane do zgłoszenia, ich uzupełnienia i terminy. Milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania robót i prac budowlanych i najczęściej popełniane błędy
 • Uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i ochrony zabytków

 

5. Przebieg procesu budowlanego i podstawowe obowiązki jego uczestników – inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego

 

6. Nadzór autorski – jak można ograniczyć zagrożenia ze strony projektanta, wynikające w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

7. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, kolejne nowe regulacje obowiązujące od 23 sierpnia 2018 roku, projekt zamienny i zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

 

8. Działania nielegalne, samowola budowlana w postaci braku pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, braku zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego oraz przypadek nielegalnego wykonywania robót budowlanych nie będących budową. Procedury postępowania, możliwości w zakresie legalizacji, sankcje administracyjne i przepisy karne.

 

9. Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencje dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres końcowej kontroli służb nadzoru budowlanego, warunkowe pozwolenie na użytkowanie

 

10. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego

 

 

Planowana kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego, w miejsce zarzuconej koncepcji stworzenia Kodeksu Urbanistyczno –Budowlanego – projekt uchwalony w Sejmie 23 stycznia 2020 roku

 

1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu

 

2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych

 

3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia

 

4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych

 

5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

 

6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt rozporządzenia wykonawczego

 

7. Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień

 

8. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat

 

9. Proponowane zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę

 

10. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 

11. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 

12. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy

 

13. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych

 

14. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy

 

15. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli

 

16. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

 

17. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego

 

18. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Dr inż. Jerzy Dylewski - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Koszt szkolenia

460 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

460 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.