Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej - zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
13 - 14.10.2021 ON-LINE 09.00-15.00 1100.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Szkolenie trwa 2 dni w godzinach 9:00 - 15:00

 

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązku stosowania przez państwowe jednostki budżetowe przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579 z dnia 17 grudnia 2010 r.) które z powodzeniem mogą stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji
z zakresu finansów i polityki finansowej.
 

 • Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego opracowania Programu Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nabycie wiedzy w celu określenia szacunkowego kosztu inwestycji opracowanego wg grup kosztów.

 

 • W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania jednostek sektora finansów publicznych planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady, mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji WKI.

 

 • Celem szkolenia jest także podniesienie kompetencji zawodowych pracowników instytucji publicznych i samorządowych, posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji istotnych przy realizacji inwestycji budowlanej; opracowujących Programy Inwestycji oraz przygotowujących budżet inwestycji budowlanej.

 

 • Głównym atutem szkolenia jest przedstawienie w przystępny i zrozumiały sposób trudnych zagadnień dotyczących: cyklu realizacji inwestycji budowlanej, praktycznych uwag dot. opracowania Programu Inwestycji oraz reguł określenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), a także możliwość wykonania przykładowych opracowań wyliczenia WKI oraz harmonogramu rzeczowo finansowego.Na szkoleniu omawiane są w szczególności:

 • warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
 • sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
 • sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa - z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.

Program szkolenia

Pierwszy Dzień:

1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE

 • 1.1. Regulacje prawne
 • 1.2. Przepisy prawa w zakresie finansowania,
 • 1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania


2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA

 • 2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
 • 2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
 • 2.3. Procedury i warunki  finansowania
 • 2.4. Ryzyko realizacji inwestycji


3. ELEMENTY PROGRAMU  INWESTYCJI

 • 3.1. Elementy programu inwestycji
 • 3.2. Cele, mierniki i efekty planowanej  inwestycji
 • 3.3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
 • 3.4. Okres realizacji inwestycji
 • 3.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • 3.6. Ocena efektywności inwestycji
 • 3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych


4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

Drugi dzień:

5. SZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI (SKI)

 • 5.1. Metody określania kosztów
 • 5.2. Zasady określania kosztów


6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)

 • 6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
 • 6.2. Metody określania kosztów
 • 6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
 • 6.4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów


7. SZACOWANIE KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH (KI)

 • 7.1. Cel i rola Kosztorysu inwestorskiego
 • 7.2. Podstawy opracowania
 • 7.3. Metody i zasady opracowania KI
 • 7.4. Elementy KI
 • 7.5. Ceny jednostkowe robót
 • 7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej


8. ROZLICZENIE

 • 8.1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
 • 8.2. Rozliczenie inwestycji

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • nabycie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz istotnych zmian w zakresie finansowania od 2011 roku;
 • poznanie zasad sporządzania programu inwestycji oraz jego elementów;
 • nabycie umiejętności sporządzania szacunkowego łącznego kosztu inwestycji SKI;
 • poznanie zasad opracowania szacunkowego kosztu  WKI;
 • poznanie i omówienie przykładowych opracowań programu inwestycji;
 • omówienie katalogu ryzyk, z którymi może spotkać się Inwestor realizujący inwestycje budowlane;
 • omówienie zasad przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy Budżetowej i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, uczestnikami szkolenia są często pracownicy jednostek samorządowych.

 

Szkolenie może stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji z zakresu finansów i polityki finansowej mi. ustalenia własnych regulacji w przedmiotowym zakresie.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.

Koszt szkolenia

1 100,00 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

1 100,00 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 


Cena obejmuje:

 •  wykłady i prezentację multimedialną;
 •  zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych;
 •  materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 •  imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu wg wzoru MEN.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.