Prawidłowe utrzymanie obiektów budowlanych. Kontrole okresowe, książka obiektu budowlanego - aspekty prawne i techniczne

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
02.04.2020 Poznań 10:00-15:00 460.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane odnośnie właściwego użytkowania obiektów budowlanych oraz z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków
 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem obiektami budowlanymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania obiektami budowlanymi i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
 • Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
 • Omówienie zasad wykonywania kontroli przez PINB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców i właścicieli nieruchomości
 • administratorów obiektów budowlanych
 • spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
 • osób prowadzących kontrolę techniczną i okresową utrzymania obiektów budowlanych,
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • służb prowadzących inwestycje i remonty,
 • właściwych organów administracyjno-budowlanych i nadzoru budowlanego,
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy,  inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • osób zainteresowanych tematem

Program szkolenia

1. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.

 

2. Obowiązek przechowywania dokumentów obiektu.

 

3. Zakres obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

4. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia.

 • Protokół kontroli rocznej – art. 62 ust. 1 Pb.
 • Protokół kontroli 5 letniej – art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb.
 • Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych.
 • Kontrole na zgłoszenie. Procedura.
 • Kontrole placów zabaw.
 • Wzory protokołów kontroli okresowych, rocznej, pięcioletniej, bezpiecznego użytkowania, obiektów wielkopowierzchniowych oraz kontroli tzw. na zgłoszenie. 

 

5. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce  energetycznej. Zasady i wytyczne prowadzenia  kontroli. Wzory protokołów.

 • Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji przeciwpożarowej i klimatyzatorów.

 

6. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Aspekty praktyczne.

 

7. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

 

8. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych.

 

9. Książka obiektu budowlanego. Zasady prowadzenia. Praktyczne przykłady.

 

10. Stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

 • Obowiązki  właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Obowiązki osób wykonujących kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Obowiązki organów nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

11. Nielegalna zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, samowolne przeróbki budynku i instalacji – odpowiedzialność, adresat obowiązków, przepisy karne.

 

12. Sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Wykładowca

mgr Agnieszka Znamiec - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Koszt szkolenia

460 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

460 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.