Proces inwestycyjny w świetle najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
29.10.2019 Poznań 10:00-15:00 460.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, rys historyczny i aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo Budowlane, krótki przegląd zmian nowelizacyjnych ustawy wprowadzonych w latach 2018–2019

 

2. Lokalizacja inwestycji – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

3. Inne ewentualne wcześniejsze decyzje administracyjne, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę

 

4. Podstawowe definicje Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności

 

5. Katalog realizacji zwolnionych w obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagane dokumenty i terminy, milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych

 

6. Projekt budowlany i dokumentacja projektowa wymagania przepisami o zamówieniach publicznych

 

7. Obszar oddziaływania obiektu – możliwe konsekwencje błędów przy jego wyznaczaniu

 

8. Decyzja o pozwoleniu na budowę – wykonalna, ostateczna, prawomocna. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie możliwości uznania decyzji za wykonalną. Możliwość odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego. Termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Możliwość przeniesienia decyzji na inny podmiot

 

9. Dokumentacja formalno-prawna i techniczna budowy, zakres, cel i sposób prowadzenia

 

10. Obowiązki uczestników procesu budowlanego – inwestor, inspektor nadzoru, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych

 

11. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje obowiązujące od 23 sierpnia 2018 roku

 

12. Konsekwencje działań nielegalnych, samowola budowlana i procedura naprawcza

 

13. Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencja dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, warunkowe pozwolenie na użytkowanie

 

14. Kompetencje organów administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego

 

15. Przewidziane ustawą sankcje karne oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

dr inż. Jerzy Dylewski - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Koszt szkolenia

460 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

460 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.