Wyroby budowlane 2021 – rynek wyrobów budowlanych. Omówienie praw i obowiązków producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane. Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
30.09.2021 ON-LINE 10.00-15.00 400.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Wprowadzenie :

 

Od 19 kwietnia 2020 r.  stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/515  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Przedmiotowy akt prawny ma doniosłe znaczenie dla producentów wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym chcących eksportować swe wyroby do innych krajów UE, jak  i dla stosujących w Polsce wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE. Nowy dokument, wydawany na mocy ww. rozporządzenia tj. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, z pewnością usprawni eksport wyrobów budowlanych jak i weryfikację dokumentacji przez uczestników procesu budowlanego.

 

W dniu 4 grudnia 2020 r. podpisano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Na mocy tego aktu prawnego doszło do szeregu zmian w zakresie wyrobów podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym.

Wprowadzono też okresy przejściowej dla wyrobów: prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego, wyroby do zbrojenia betonu: siatki zgrzewanych/spawanych, maty zbrojące, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie, wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych, sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przykrycia z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiety, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne, podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy, systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej.

 

Producenci, importerzy i dystrybutorzy zgłaszają wiele wątpliwości związanych tworzeniem deklaracji właściwości użytkowych, przenoszeniem danych zawartych w tym dokumencie do informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do obrotu. Problemy występują też w trakcie poprawiania tych dokumentów wy wyniku kontroli organów kontroli rynku ( WINB lub GUNB).

 

 

Szkolenie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu ww. problemów. Jest przeznaczone zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 

W trakcie szkolenia są omawiane m.in.  konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy).

Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje dotyczące wyrobów budowlanych.

 

2. Obowiązki producenta wyrobów budowlanych.

 • Ocena zgodności z specyfikacją techniczną;
 • Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych;
 • Oznakowanie znakiem dopuszczającym do obrotu wraz z informacją towarzyszącą;
 • Rozporządzenie 2019/515 (zakres stosowania, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, nowe obowiązki punktów kontaktowych, projekt z dnia 12 lutego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przedmiotowego rozporządzenia).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (wykaz zmian, okresy przejściowe).
 • Sytuacje problematyczne (podwójne oznakowanie, nazwy handlowe, podzlecanie produkcji,

 

3. Obowiązki importera wyrobów budowlanych.

 • Zapewnienie przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • Dodatkowe obowiązki związane oznakowaniem wyrobów budowlanych.

 

4. Obowiązki dystrybutora wyrobów budowlanych.
 

5. Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym.

 • Wskazanie jakie dokumenty dopuszczając do zabudowania wyroby budowlane w obiekcie;
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami budowlanymi;
 • Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiektach budowalnych budowanych wznoszonych lub remontowanych w ramach zamówień publicznych.

 

6. Kontrola wyrobów budowlanych przez organy nadzoru rynku

 • Organy kontrolne;
 • Plan kontroli 2020  organów nadzoru rynku;
 • Procedura kontroli – zawiadomienie, czas kontroli, zasady kontroli;
 • Pobieranie próbek wyrobów budowlanych – przesłanki, procedura, skutki;
 • Omówienie Decyzji Prezesa UOKiK o karze w wysokości 49.745.460 zł;
 • Postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych;
 • Kary administracyjne;
 • Publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.

Koszt szkolenia

400 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

400 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

UWAGA RABAT !!!

200 PLN netto + VAT (50% rabat dla każdej drugiej i następnej osoby z tej samej firmy)
 

Cena zawiera:

 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.