Administracyjny tor przeszkód inwestora budowlanego - korelacja ustaw Prawo Budowlane i Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacjach. Nowa rzeczywistość dla uczestników procesu inwestycyjnego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Od 01.06.2017 r. obowiązuje znowelizowany Kodeks Postępowania Administracyjnego. Jest to jedna z największych i najobszerniejszych nowelizacji w zakresie postępowania administracyjnego, która wprowadza wiele nieznanych dotąd przepisom k.p.a. nowych zasad  i ma na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

 

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej znowelizowanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego obowiązującej od 01.06.2017 w korelacji z ustawą Prawo Budowlane w zakresie realizacji inwestycji budowlanych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
  • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
  • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Program szkolenia

1. Rozszerzenie  zakresu  stosowania  przepisów Kpa w procedurach  administracji architektoniczno  budowlanej.
 

2. Dotychczasowa milcząca zgoda  w  randze  decyzji  administracyjnej - Plusy  i  minusy.
 

3. „Wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa należy  rozstrzygać  na  korzyść  strony” –  nowa oficjalnie zapisana reguła obowiązująca przy  rozstrzyganiu spraw  z  zakresu  Prawa  budowlanego. Dylematy  w  przepisach  warunków  technicznych  i  przepisów planów  miejscowych.
 

4. Nowa  zasada „związania” organów  wcześniejszym  orzecznictwem w podobnych sprawa jak aktualnie rozpatrywana.
 

5. Zobowiązanie  organów  administracyjnych do podejmowania działań  mediacyjnych w sprawach   dotyczących spornych interesów  stron. Mediacja  pomiędzy  inwestorem a "sąsiadem". Ugoda administracyjna.
 

6. Zmiany w  sposobie  liczenia  terminów  załatwienia  spraw  dotyczących wydawania pozwoleń  na  budowę.
 

7. Nowa  formuła: Ponaglenie  wobec  opieszałości  organu w procedurze  wydawania pozwoleń na  budowę.
 

8. Zwiększona  odpowiedzialność urzędnika  za  stwierdzoną  opieszałość w  działaniu przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
 

9. Nowe  zasady  ustalania  terminu przy  wezwaniu do  uzupełnienia braków  formalnych wniosków o pozwolenie  na  budowę ( wg art. 64 par. 2).
 

10. Urzędowe potwierdzanie  zgodności  kopii  dokumentów  z  oryginałem.
 

11. Oficjalne  antycypowanie rozstrzygnięć  przed  zakończeniem  postępowania, jako "ostatnia  deska  ratunku"  dla  inwestora.
 

12. Nowa  formuła  współdziałania  organów – wg  art. 106  Kpa. ów  - w zakresie  uzgadniania projektów  budowlanych.
 

13. „Przyspieszenie  „ostateczności”  i „wykonalności”  decyzji  administracyjnej. Istotne  korzyści dla  inwestorów.
 

14. Zmiany w  ustawie: Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi. Duże   korzyści  dla  inwestorów.
 

15. Zmiany  w  ustawie o  samorządzie  gminnym -  jako korzystne narzędzie      
w walce z wadliwymi  planami  miejscowymi 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką w ramach znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane (obowiązującej od 01.01.2017) w korelacji ze znowelizowaną ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego (obowiązującej od 01.06.2017) w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, a w szczególności:

 

  • inwestorom, inwestorom zastępczym, generalnym wykonawcom,
  • developerom, TBS-om, zarządcom i właścicielom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, miejskim zarządom budynków,
  • uczestnikom procesu budowlanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
  • pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.