Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, elektroniczne dokumenty w procesie projektowym - aspekty praktyczne

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w procesie cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

Dodatkowo omówione zostaną informację dotyczące regulacji prawnych obejmujących kwestie katalogu zgłoszeń i zwolnień o pozwolenia na budowę, projektu budowlanego jak i legalizacji samowoli budowlanych, mapy do celów projektowych czy cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

Program szkolenia

1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym, etapy cyfryzacji, nowe definicje.

 

2. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.


3. Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.


4. Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.


5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


6. Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?


7. Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.


8. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.


9. Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie


10. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.


12. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych -  forma, treść, oświadczenia i podpisy.


13. Mapa do celów projektowych - forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.


14. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.


15. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządania, treść, uwierzytelnianie.


16. Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.


17. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.


18. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.


19. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.


20. Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.


21. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.


22. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w jednym z dolnośląskich Starostw Powiatowych.

Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A.

Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz duże doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.

Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.

Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 

  • Pracowników wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, geodezji (starostw, urzędów miast i gmin)
  • Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: architektów, projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników budowy lub robót budowlanych itp.
  • Inwestorów przygotowujących inwestycje budowlane
  • Nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
  • Nadzoru administracyjno-budowlanego