Dokumentacja budowlana w procesie inwestycyjnym - faza realizacji i kończenia inwestycji budowlanej. Zakres, cel i sposób prowadzenia

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

 

Etap A -  Rozpoczęcie i realizacja robót

1. Protokół przejęcia terenu budowy, jego elementy i zasady ogólne  sporządzania, jeden z podstawowych obowiązków kierownika budowy

2. Dziennik budowy – kiedy jest dokumentem obowiązkowym ? Czy jest to dokument „urzędowy” ? Nowe zasady jego wydawania i prowadzenia oraz chybiony pomysł dziennika budowy w formie dokumentu elektronicznego

3. Dokumentacja projektowa, czyli projekt budowlany w trzech częściach tj. wraz z projektem technicznym

4. Projekt techniczny, a projekt wykonawczy wg wymagań Prawa zamówień publicznych, czy to jedno i to samo?

5. Inne decyzje administracyjne, np. kwestia koniecznego wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej – nowy formularz stosownego wniosku np. dot. możliwości wejścia na sąsiednią nieruchomość,

 

Etap B – Zakończenie  robót, odbiór i oddanie do użytkowania

1. Zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, czyli wpis kierownika budowy do dziennika budowy

2. Zawiadomienie ze strony Inwestora o powołaniu komisji odbiorowej i terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych

3. Dokumentacja powykonawcza – co zawiera i kto za nią odpowiada ?

4. Protokół z czynności odbioru obiektu lub robót, czy Inwestor ma prawo domówić dokonania odbioru robót ?

5. Zawiadomienie służb nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego jako procedura standardowa, nowy wzór stosownego formularza określony w kolejnym z licznych nowych rozporządzeń wykonawczych z roku 2021

6. Kiedy samo zawiadomienie nie wystarczy, czyli konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu – wymaganie dokumenty i ich weryfikacja w nadzorze budowlanym

7. Dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

8. Zawiadomienie PIS i PSP, o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania. A co z organami PIP i WIOŚ ? Pamiętajmy – Prawo budowlane nie narusza przepisów odrębnych – art. 2 ustawy

9. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego

10. Protokół z obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego – nowy wzór protokołu z września 2021 roku

11. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, kwestia ostateczności, wykonalności i prawomocności tej decyzji wg Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Etap C - Użytkowanie obiektu

1. Dokumentacja powykonawcza jako podstawowy wsad do dokumentacji użytkowania obiektu budowlanego

2. Książka obiektu budowlanego czyli już anachroniczne rozporządzenie z 2003 roku,

3. Protokoły z obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektu,

4. Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu, skomplikowane nowe procedury art. 71 Prawa budowlanego

5. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu. Kiedy jaka procedura i nowe wzory odpowiednich formularzy

 

CZĘŚĆ II  -  DOKUMENTACJA OPISUJĄCA ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI

 

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, czyli cała wymagana dokumentacja przetargowa. Zauważmy, od 1 stycznia 2021 roku nie jest ona już, przynajmniej z nazwy, „istotna”

2. Projekt budowlany po nowemu, czyli jego 3 części, z nowym projektem technicznym

3. Projekty wykonawcze w sferze zamówień publicznych

4. Informacja do planu bioz – obowiązek projektanta czy jednak projektantów ?. „Unijne” rozporządzenie wykonawcze o planie BIOZ z 2003 roku

5. Przedmiar i obmiar robót budowlanych jako podstawa rozliczeń przy wynagrodzeniach typu kosztorysowego wg art. 628 i 629 Kodeksu cywilnego

6. Kosztorys inwestorski jako podstawa szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane

7. Kosztorysy ofertowe – po co są potrzebne i czy można odrzucić ofertę wykonawcy który ich nie przedstawił ?

8. Umowy o roboty budowlane – podstawowe informacje wg regulacji Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 

  • inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
  • nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
  • nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.