Gwarancje ubezpieczeniowe w realizacji kontraktów budowlanych dla wykonawców

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Oprócz gwarancji bankowych coraz popularniejsze na rynku usług budowlanych (i nie tylko) są gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek są dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców budowlanych. Pozwalają one wykonawcy swobodniej dysponować kapitałem wynikającym z kontraktu. Z drugiej strony organizator przetargu czy inwestor, przyjmując gwarancję ma pewność, że jeśli wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań, to ewentualne straty pokryje ubezpieczyciel. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym gwarancjom, gdyż nieumiejętne ich przyjmowanie lub zlecanie może spowodować więcej kłopotów niż korzyści.

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie z instrumentem gwarancji jako sposobem na zwiększenie obrotu

Program szkolenia

1. Gwarancje

Rodzaje gwarancji:

 • bezpośrednia-pośrednia
 • autonomiczna-akcesoryjna
 • odwołalna-nieodwołalna
 • warunkowa-bezwarunkowa

 

2. Ocena ryzyka wystawienia gwarancji:

 • ocena treści kontraktu między zobowiązanymi a beneficjentem
 • ocena wiarygodności finansowej zobowiązanego
 • ocena wiarygodności finansowej zobowiązanego z punktu widzenia technicznych możliwości wykonania kontraktu
 • ocena zabezpieczeń majątkowych
 • ocena ryzyka treści gwarancji

 

 • 3. Rodzaje gwarancji a interes stron
 • Interes beneficjenta - Interes dłużnika
 • Autonomiczna - Akcesoryjna
 • Bezwarunkowa - Warunkowa

Treść gwarancji

 • Preambuła
 • Określenie zobowiązania dłużnika
 • Określenie zobowiązania gwaranta
 • Warunki ważności zobowiązania gwaranta
 • Suma gwarancyjna
 • Okres obowiązywania gwarancji
 • Tryb i wymogi formalne realizacji gwarancji
 • Tryb i sposób wykonywania świadczeń przez gwaranta
 • Inne

 

4. Preambuła

Wskazuje przyczynę wystawienia gwarancji

 • Wskazuje relację między wierzycielem a dłużnikiem, z której wynika zobowiązanie dłużnika zabezpieczone gwarancją
 • Wskazanie relacji między wierzycielem a dłużnikiem pozwala zdefiniować charakter zobowiązań gwaranta

 

5. Określenie zobowiązania dłużnika

 • Dokładne określenie zobowiązania dłużnika: rodzaj świadczenia, termin wykonania, warunki, jakie musi spełnić to świadczenie
 • Zasada odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Warunkowość (np. siła wyższa, niewykonanie zobowiązania przez beneficjanta)
 • Bezwarunkowość
 • Kwestia zmian umowy podstawowej: wyłączenie odpowiedzialności gwaranta w przypadku wprowadzenia zmian w kontrakcie; akceptacja zmian w kontrakcie przez gwaranta w „ciemno”

 

6. Określenie zobowiązania gwaranta

Powiązanie odpowiedzialności gwaranta z odpowiedzialnością dłużnika

 • Brak odpowiedzialności gwaranta jeśli dłużnik nie odpowiada z powodu np. siły wyższej

Brak powiązań odpowiedzialności gwaranta  z odpowiedzialnością dłużnika

 • Gwarant odpowiada zawsze
 • Dodatkowe regulacje dotyczące w/w powiązań
 • np. wymóg przedstawienia przez beneficjanta dowodu naruszenia obowiązków

 

7. Warunki ważności zobowiązania gwaranta

 • Przedstawienie potwierdzenia faktu niewykonania umowy ( wyrok sądu , orzeczenie arbitrażu itp.)
 • Uznania roszczenia przez dłużnika
 • Pisemne oświadczenie beneficjanta , że dłużnik nie wykonał zobowiązania i wypłata z gwarancji jest należna
 • Problem roszczeń spornych – uzależnienie odpowiedzialności gwaranta od bezsporności roszczenia między dłużnikiem a wierzycielem
 • Uprzednie wezwanie dłużnika do wykonania świadczenia

 

8. Suma gwarancyjna

Maksymalna wartość świadczenia , jakie ma spełnić gwarant w miejsce dłużnika

Suma wypłacona beneficjantowi

Zmienność sumy gwarancyjnej

 • zmniejsza się przy gwarancjach spłaty zaliczki w miarę rozliczania zaliczki
 • zmniejsza się wartość wykonanych prac (przy gwarancji należytego wykonania kontraktu)
 • zawsze zmniejsza się o sumę wypłat dokonanych z gwarancji

 

9. Okres obowiązywania

Ściśle określony od do

Okres uzależniony od zdarzeń przyszłych i niepewnych bez podania dat

 • np. gwarancja wygasa , jeżeli dłużnik wykona zobowiązanie co zostało potwierdzone protokołem odbioru popisanym...
 • dzień końcowy obowiązywania – dzień popisania protokołu końcowego odbioru; brak protokołu – gwarancja nadal trwa
 • wywodzi się z kraju , gdzie gwarant zazwyczaj spełnia świadczenia w miejsce dłużnika

 

10. Gwarancje na rynku polskim

 • Towarzystwa, które ich udzielają
 • Okresy gwarancji możliwe do uzyskania
 • Zabezpieczenia
 • Prawo na jakim działa gwarant

 

11. Wymogi formalne

 • Obowiązek przedstawienia kopii wyroku Sądu orzeczenia arbitrażu
 • Obowiązek uprzedniego wezwania dłużnika
 • Obowiązek przedstawienia pisemnego oświadczenia beneficjenta , że dłużnik nie wykonał zobowiązań
 • Obowiązek przedstawienia wykazu niewykonanych prac
 • Obowiązek złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku
 • Obowiązek potwierdzenia podpisów beneficjenta przez bank

 

12. Gwarancje a SIWZ

 • Wymogi gwarancyjne
 • Miejsce umieszczenia wymogów gwarancji
 • Rodzaje gwarancji
 • Wzory gwarancji

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które przyjmują gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie wykonania kontraktu (np. główni wykonawcy); jak też dla tych, którzy sami muszą przedłożyć gwarancję na rzecz kontrahenta (np. podwykonawcy):

 • Uczestników procesu budowanego po stronie wykonawcy: przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie, biur projektowych i architektonicznych biorących udział w przetargach,
 • Pracowników działów inwestycji/departamentów budowlano – montażowych
 • Pracowników działów Zamówień Publicznych
 • Prawników konstruujących umowy budowlane

Wykładowca

Współwłaściciel i broker kancelarii Brokerskiej. W latach 1989-1995 multi agent zakres działania od Rzeszowa po Szczecin, 103 agentów Od 1995-2000 dyrektor oddziału w Katowicach Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży budowlanej. Od kilku lat prowadzi również szkolenia z zakresu ubezpieczeń w kontraktach budowlanych.