Inwestycje liniowe. Programowanie i planowanie inwestycji. Projektowanie, realizacja i utrzymanie obiektów

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

CZĘŚĆ  I

 

I. Wprowadzenie

1. Informacje ogólne

 

2. Podstawowe regulacje prawne

 

3. Podstawowe definicje

 

4. Inwestycje liniowe elementem infrastruktury technicznej

 

II. Planowanie inwestycji liniowych

1. Inwestycje liniowe inwestycjami celu publicznego

 

2. Charakterystyka i kwalifikacja inwestycji pod katem jej znaczenia terytorialnego

 

3. Programowanie rozwoju, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - rola i znaczenie dokumentów planistycznych w  realizacji inwestycji liniowych

 

4. Planowanie inwestycji liniowych na odpowiednich szczeblach decyzyjno-planistycznych:

 • Programowanie i planowanie inwestycji
 • Koncepcja zagospodarowania kraju
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie inwestycji liniowych w warunkach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie i realizacja szczególnych inwestycji liniowych

 

5. Organy właściwe w sprawach programowania i planowania inwestycji

 

6. Zasady lokalizacji inwestycji liniowych o szczególnym znaczeniu:

 • Inwestycje telekomunikacyjne
 • Inwestycje drogowe

 

III. Proces budowlany dot. inwestycji liniowych

1. Projektowanie inwestycji:

 • Osoby biorące udział w procesie budowlanym wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie
 • Obowiązki i odpowiedzialność zawodowa i karna osób wykonujących samodzielne funkcje budownictwie
 • Ochrona środowiska podstawowym warunkiem w projektowaniu inwestycji liniowych: postępowanie administracyjne w sprawie  raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzji środowiskowej
 • Organy uzgadniające projekty inwestycji liniowych w zależności od ich rodzaju i znaczenia
 • Organy właściwe w sprawach udzielania pozwoleń na budowę  inwestycji liniowych
 • Procedura administracyjna w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zmiany Kodeksu Cywilnego w zakresie regulacji dotyczących budowy inwestycji liniowych  na terenach stanowiących własność prywatną

 

2. Budowa inwestycji liniowych:

 • Prace przygotowawcze i obowiązki inwestora
 • Obowiązki  kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta

 

3.  Zasady wykonywania robót budowlanych obowiązujące w przypadku przebudowy lub rozbudowy obiektu liniowego

 

IV. Zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie obiektu inwestycji liniowych

1. Odbiory robót przez organy i osoby uprawnione

 

2. Zawiadomienie organów właściwych o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu

 

3. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu robót

 

4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu

 

5. Przekazanie pełnej dokumentacji budowy właścicielowi obiektu

 

CZĘŚĆ II  - UTRZYMANIE LINIOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

1. Prawo budowlane jako podstawa regulacji zasad użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych

 

2. Obowiązki właścicieli wykonywanych przez dystrybutorów, operatorów, zarządców itp. wynikające z ustawy prawo budowlane oraz przepisów odrębnych.

 

2.1. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie z  zasadami określonymi w ustawie prawo budowlane oraz wymogami technicznymi i proceduralnymi określonymi w tych przepisach

2.2. Zakres i zasady przeprowadzania okresowych kontroli

2.3. Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów liniowych

2.4. Prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu

 • dokumentacja użytkowania
 • dokumentacja eksploatacji i remontów
 • protokoły z przeprowadzonych kontroli i okresowych i przeglądów
 • osoby dokonujące okresowych kontroli, samodzielne funkcje w budownictwie, uprawnienia resortowe   

2.5. Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji i w przypadku katastrofy budowlanej lub awarii

 

3. Najważniejsze przepisy prawa obowiązującego poszczególnych rodzajach inwestycji liniowych

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Urbanistów, inwestorów, projektantów obiektów liniowych