Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę wg aktualnie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Podstawy prawne


2. Kiedy mamy do czynienia z istotnym odstąpieniem oraz jakie skutki prawne powoduje to odstąpienie dla Inwestora?


3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego po zmianie ustawy w dniu 19.09.2020 r.


4. Przypadek szczególny istotnego odstąpienia od dokonanego zgłoszenia wraz z projektem.


5. Rola projektanta oraz jego obowiązki w zakresie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia. Kogo ustawodawca rozumie pod pojęciem „Projektanta”.


6. Tryb zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zmian istotnych.


7. Korelacja projektu technicznego z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w aspekcie zmian istotnych i nieistotnych.


8. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny).


9. Zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót a obowiązkowa kontrola przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zmiana zakresu kontroli w związku z wprowadzeniem projektu technicznego. Konieczność aktualizacji projektu technicznego na etapie budowy.


10. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zmian dokonywanych w trakcie budowy.


11. Postępowanie naprawcze prowadzone przez organy nadzoru budowlanego w przypadku istotnego odstąpienia bez wcześniejszej zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.


12. Sankcje karne oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w przypadku zmian istotnych dokonanych bez wcześniejszej zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia.


13. Podsumowanie, pytania, dyskusja

 

Czas szkolenia około 4,5 godziny.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.