KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 8.30-15.30

 

 • Jak wykazują kontrole oraz informacje od uczestników szkoleń nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.

 

 • Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

 • Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu, stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia - niejednoznaczne i przestarzałe. W konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności.

 

W celu usprawnienia Państwa pracy proponujemy 7 godzinne jednodniowe warsztaty, które pomogą rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, prawidłowym użytkowaniem obiektu, zarządzaniem kontrolami oraz wykonaniem planu remontów. Zadaniem warsztatów jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów potrzebnych do rzetelnego prowadzenia KOB oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych w niej wpisów, tak abyście Państwo mogli samodzielnie i poprawnie ich dokonywać.

 

Na każdą część - teoretyczną jak i warsztatową, przeznaczonych jest po ok. 3,5 godziny zegarowych.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

 

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
 2. Rozwiązania tarczy antykryzysowej wpływające na działania kontrolne obiektu budowlanego
 3. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
 4. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
 5. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
 6.  Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 7.  Protokół kontroli stanu technicznego obiektu - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 8.  Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
 9.  Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników


II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
 2.  Dane identyfikacyjne obiektu
 3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
 4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 5. Plan sytuacyjny obiektu
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
 7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
 8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
 9. Dane dotyczące opracowania technicznego

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych.

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej

12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualnie obowiązujące przepisy prawne z zakresu omawianych tematów,
 • otrzymają niezbędną informację z zakresu użytkowania obiektu budowlanego,
 • będą wiedzieć, kto może prowadzić książkę KOB oraz dla kogo potrzebne jest upoważnienie,
 • będą wiedzieć, kto może dokonywać kontroli i jakie elementy powinien posiadać protokół kontroli,
 • poprzez ćwiczenia nauczą się prawidłowo prowadzić i wypełniać książki obiektu budowlanego KOB,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać opinie, ekspertyzy, audyty energetyczne i inne,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać przebudowę czy rozbudowę,
 • dostaną odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty skierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE.

 

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

 

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów dla robót budowlanych zawieranych w ramach zamówień publicznych realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC.

 

Wspiera uczestników procesu budowlanego z zakresu zagadnień  prawa budowlanego i zamówień publicznych oraz pomaga ocenić poprawność prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przez właścicieli i zarządców w ramach wykonywanych audytów wewnętrznych.

 

Doświadczony praktyk, konsultant i doradca dla wielu przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.