Kodeks Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu inwestycyjnego (urzędnika i inwestora). Prawo materialne, a procedura administracyjna

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

  • Szkolenie jest przewidziane dla osób z branży architektoniczno-budowlanej chcących poszerzyć lub ugruntować nabytą wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, zwłaszcza w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Szkolenie nie jest formą zwykłego wykładu, lecz formą zajęć praktycznych umożliwiających zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Warsztaty są proponowane dla grup do 15-16 osób, tak aby każdy mógł wziąć w nich czynny udział.

 

Celem szkolenia jest:

  • Ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu procedury administracyjnej, a także jej poszerzenie poprzez udział w praktycznych zadaniach związanych z procesem wydawania decyzji administracyjnej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.a .
  • Uczestnicy zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z nowymi przepisami k.p.a

Program szkolenia

1. Zasady ogólne z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach.

 

2. Strona w postępowaniu. Pełnomocnik.

 

3. Ramy czasowe postępowania. Ponaglenie.

 

4. Doręczenia.

 

5. Postępowanie administracyjne. Wszczęcie postępowania, dowody, dostęp do akt sprawy.

 

6. Zasada wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.

 

7. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

 

8. Decyzja administracyjna.

 

9. Odwołanie.

 

10. Skarga do sądu administracyjnego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką w ramach znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane (obowiązującej od 01.01.2017) w korelacji ze znowelizowaną ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego (obowiązującej od 01.06.2017) w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, a w szczególności:

 

  • inwestorom, inwestorom zastępczym, generalnym wykonawcom,
  • developerom, TBS-om, zarządcom i właścicielom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, miejskim zarządom budynków,
  • uczestnikom procesu budowlanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
  • pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.