Kodeks Postępowania Administracyjnego. Praktyczne ujęcie tematu ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie w formie jednodniowych lub dwudniowych warsztatów szkoleniowych.

 

 • Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących poszerzyć lub ugruntować nabytą wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, zwłaszcza w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej.
 • Szkolenie nie jest formą zwykłego wykładu, lecz formą zajęć praktycznych umożliwiających zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Warsztaty są proponowane dla grup do 15-16 osób, tak aby każdy mógł wziąć w nich czynny udział.

 

Celem szkolenia jest:

 • Ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu procedury administracyjnej, a także jej poszerzenie poprzez udział w praktycznych zadaniach związanych z procesem wydawania decyzji administracyjnej.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność swobodnego poruszania się na gruncie ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.

Program szkolenia

1. Zagadnienia podstawowe

 • Zmiana zakresu stosowania k.p.a.
 • Co to jest sprawa administracyjna? Ćwiczenia w grupach: czy wiem kiedy stosować kpa?
 • Zasady ogólne z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.  

- zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)

- zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

- zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania – zmiana art. 8 tzw. zasady zaufania

- zasada pewności prawa – art. 8 § 2 k.p.a.

- zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (nakłanianie do ugody oraz mediacji)

- zmiany dotyczące zasady dwuinstancyjności

- definicja decyzji prawomocnej.

 • Strona postępowania (prawo administracyjne, a prawo materialne).
 • Pełnomocnik - kto i kiedy się nim staje? Ćwiczenia w grupach: pełnomocnik.
 • Terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów. Ćwiczenia w grupach: liczymy terminy.
 • Terminy: nowa instytucja ponaglenia.
 • Doręczenia.

 

2. Proces administracyjny

 • Wszczęcie postępowania (specyfika wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek).
 • Udostępnianie akt, dowody.
 • Przeszkody procesowe w rozstrzygnięciu sprawy co do istoty.
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony

- nowy art. 79a k.p.a. jako uzupełnienie art. 10 k.p.a. (ratio legis zmiany)

- zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań

- obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej.

 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

- postulat przyjaznej administracji

- nowy art. 81a k.p.a. na kształt zasady in dubio pro reo

- wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

 

3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

 • Decyzja i jej elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku. Ćwiczenia w grupach: omawiamy przykładowe decyzje administracyjne.
 • Uzupełnienie decyzji, sprostowanie decyzji.
 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów

- ugoda administracyjna

- mediacja.

 • Milczące załatwienie sprawy.

 

4. Środki odwoławcze

 • Odwołanie; skąd wiemy czy to już odwołanie? Ćwiczenia w grupach: odwołanie.
 • Nowa instytucja zrzeczenia się odwołania.
 • Tryb samokontroli.

 

5. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

 • Zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa.
 • Wznowienie postępowania; Ćwiczenia w grupach: najczęstsze błędy – jak ich unikać.
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej wydający decyzje administracyjne.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.