Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
17 - 20.08.2021 ON-LINE 8.30-16.00 1200.00 PLN
20 - 23.09.2021 ON-LINE 8.30-16.00 1200.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Kurs trwa 4 dni - 30 godz. zegarowych w godzinach 8:30-16:00.

 

Kurs prowadzony w formie pozaszkolnej, umożliwia uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych o dodatkowe kwalifikacje w zakresie kosztorysowania.

 

Cel szkolenia:

 

 • Kurs kosztorysowania robót budowlanych wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu kosztorysowania, zapoznaje uczestników z podstawowymi terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania. Dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej do samodzielnego opracowania przedmiarów robót dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnych i mechanicznej.

 

 • Kurs obejmuje zagadnienia związane z analizą składników cenotwórczych, sporządzaniem kalkulacji ceny jednostkowej robót oraz sporządzaniem kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych.

 

 • Przykładowe kosztorysy i ćwiczenia, które są wykonywane przez uczestników dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego wykonywane są ćwiczenia dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Dla każdego przykładu omawiana jest technologia wykonania robót, użyte materiały oraz sposób opracowania przedmiaru robót i wycena danej roboty.

 

 • W ramach kursu uczestnicy poznają obsługę programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia), na których opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonego praktyka pozwolą uczestnikom prawidłowo sporządzić kosztorysy oraz nabyć umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania i wykorzystać zawarte w programach funkcje dające możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu, tworzenia pozycji scalonych oraz ich agregacji.

Program szkolenia

I. Część teoretyczno-praktyczna - 2 dni

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:


1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający niepubliczny

 

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

 

3. Przedmiar robót

 • Dokumenty stanowiące podstawę opracowania
 • Cel i zasady przedmiarowania.

 

4. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

 

5. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

 

6. Opracowanie przykładowych przedmiarów

 

7. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

 

8. Opracowanie przykładowych kosztorysów


Ćwiczenia: opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

II. Część praktyczna - 2 dni
Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu BIMestiMate (dawniej Zuzia)
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji

 

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy , elementy..
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robót
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

 

3. Kosztorys Inwestorski

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

 

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

 

5. Sprawdzenie kosztorysu

 

6. Wydruki

 

7. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF

Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie

 •  nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 •  nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 •  efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 •  wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania BIMestiMate (dawniej Zuzia)
 •  nauka pod okiem doświadczonego praktyka,
 •  nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 •  zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 •  prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 •  prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 •  zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie z wzorem MEN.
   

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie zgodnie z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby zamierzające podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w jednostkach budżetowych,
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Niezależny Inżynier Konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.