Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - nowa rzeczywistość w urzędach od 01 czerwca 2017. Praktyczne ujęcie tematu.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

W dniu 01.06.2017 r. wszedł w życie znowelizowany Kodeks Postępowania Administracyjnego. Jest to jedna z największych i najobszerniejszych nowelizacji w zakresie postępowania administracyjnego, która wprowadza wiele nieznanych dotąd przepisom k.p.a. nowych zasad  i ma na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Program szkolenia

1. KWESTIE WSTĘPNE

 • potrzeba i cel regulacji (problemy administracji: statystycznie i w praktyce)
 • proces legislacyjny (w tym opinia Prokuratorii Generalnej, stanowiska wybranych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych )
 • zakres zmian (k.p.a., p.p.s.a)

 

2. ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD OGÓLNYCH

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) – nowy art. 7a k.p.a.
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – nowy art. 7b k.p.a.
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania – zmiana art. 8 tzw. zasady zaufania
 • zasada pewności prawa – art. 8 § 2 k.p.a.
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (nakłanianie do ugody oraz mediacji) – zmiana art. 13 k.p.a.
 • zmiany dotyczące zasady dwuinstancyjności – art. 15 k.p.a.
 • definicja decyzji prawomocnej – nowy art. 16 § 3 k.p.a.

 

3. ZMIANY DOTYCZĄCE BEZCZYNNOŚCI ORGANU I PRZEWLEKŁOŚCI POSTĘPOWANIA, INSTYTUCJA PONAGLENIA

 • definicja bezczynności i przewlekłości – art. 37 § 1 pkt. 1 i 2 k.p.a.
 • instytucja ponaglenia – art. 37 k.p.a.

              - wniesienie ponaglenia,

              - rozpoznanie ponaglenia,

              - pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia

 

4. WSKAZANIE NIESPEŁNIONYCH PRZESŁANEK DO WYDANIA DECYZJI ZGODNEJ Z ŻĄDANIEM STRONY

 • nowy art. 79a k.p.a. jako uzupełnienie art. 10 k.p.a. (ratio legis zmiany)
 • zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej

 

5. NAKAZ ROZSTRZYGANIA NIEDAJĄCYCH SIĘ USUNĄĆ WĄTPLIWOŚCI FAKTYCZNYCH NA KORZYŚĆ STRONY

 • postulat przyjaznej administracji
 • nowy art. 81a k.p.a. na kształt zasady in dubio pro reo
 • wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

 

6. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW, NOWA INSTYTUCJA POSIEDZENIA W TRYBIE WSPÓŁDZIAŁANIA

 • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania
 • termin na zwołanie posiedzenia
 • posiedzenie z udziałem stron

 

7. MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYMI – nowy ROZDZIAŁ 5A k.p.a.

 • mediacja jako nowa instytucja w postępowaniu administracyjnym (cel wprowadzenia, główne założenia)
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności mediacji
 • czas trwania mediacji
 • sposób zakończenia mediacji
 • koszty mediacji

 

8. ZAWIADOMIENIE STRON O DECYZJI LUB INNYCH CZYNNOŚCIACH W POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM ZNACZNEJ LICZBY PODMIOTÓW

 • zmiany dotyczące zawiadamiania stron przez organ o decyzji i innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów
 • sposób liczenia skutku zawiadomienia w trybie art. 49 § 1 k.p.a.
 • publiczne zawiadomienie o rozprawie
 • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.

 

9. MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY – nowy ROZDZIAŁ 8A k.p.a.

 • instytucja milczącego załatwienia sprawy – art. 122a k.p.a.
 • milczące zakończenie postępowania, a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy

 

10. UGODA ADMINISTRACYJNA

 • instytucja ugody w postępowaniu administracyjnym – art. 114 k.p.a.
 • inicjatywa po stronie organu – art. 116 k.p.a.
 • doprecyzowanie treści ugody, formy zawarcia – art. 117 k.p.a.

 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – art. 52 § 2 i 3 oraz art. 5a p.p.s.a.
 • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania – art. 107 § 1 k.p.a oraz art. 127a k.p.a.
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej – art. 136 k.p.a. oraz art. 138 § 2b k.p.a.
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa – art. 138 § 2b k.p.a.
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – art. 64a-64e, art. 151a oraz art. 230 § 2 p.p.s.a.

                - wymogi formalne

                - procedura wniesienia o rozpoznania sprzeciwu

                - rozstrzygnięcie sprzeciwu

 

12. ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

 • szczególny tryb postępowania o charakterze uproszczonym i jego specyfika – art. 35 § 3a, art. 163a-163f k.p.a. oraz art. 119 pkt 5 p.p.s.a.

 

13. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE – DZIAŁ IVA

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania nowego działu IV a – art. 189b k.p.a.
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia – art. 189c k.p.a.
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej – art. 189d k.p.a.
 • siła wyższa jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność – art. 189e k.p.a.
 • warunki odstąpienia od nałożenia kary – art. 189f k.p.a.
 • terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności – art. 189g-189h oraz art. 189j k.p.a.)
 • odsetki – art. 189i k.p.a.
 • udzielania ulg w wykonywaniu kary – art. 189k k.p.a.

 

14. POZOSTAŁE ZMIANY

 • możliwość doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad liczenia terminów
 • zmiana terminu z art. 64 § 2 k.p.a.
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu
 • szczególne zasady dot. zachowanie terminu na wniesienie skargi
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia prawa
 • postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

Do osób chcących zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad k.p.a.

 

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą:

 • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne
 • pracownicy instytucji i przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest uzależnione od decyzji administracyjnych

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.