Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w świetle aktualnych przepisów budowlanych. Odpowiedzialność karna i zawodowa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych nakierowanych na problematykę potrzebną kierownikom budów i robót budowlanych, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom biorącym udział w procesie budowlanym.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące przebieg procesu budowlanego.

 

2. Etapy procesu budowlanego.

 

3. Struktura organów Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego.

 

4. Podstawowe prawne obowiązki uczestników procesu budowlanego:

 • na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót,
 • na etapie realizacji robót
 • na etapie końcowego odbioru robót i oddawania do użytkowania
 • na etapie okresu objętego rękojmią za wady i gwarancji

 

5. Prowadzenie robót bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia

 

6. Opis przedmiotu realizacji:

 • program funkcjonalno-użytkowy
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • istotne i nieistotne odstępstwa od dokumentacji projektowej,

 

7. Kontrole w trakcie realizacji robót.

 

8. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników procesu budowlanego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • inwestorów realizujących inwestycje budowlane, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego
 • przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie, developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych, nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • nadzoru budowlanego (wojewódzkiego i powiatowego)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.