Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

  • Poznanie obowiązującego prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
  • Poznanie i przećwiczenie procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
  • Zapoznanie się z częścią wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych dotyczącą ochrony środowiska

 

Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie OOŚ z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych

Program szkolenia

1.      Wprowadzenie do tematyki Ocen oddziaływania na środowisko

 

2.     Oceny oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej – podstawy prawne

 

3.     Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

 

4.      Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

 

5.      Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

 

6.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

7.      Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ

 

8.      Organy właściwe w procedurze OOŚ

 

9.      Oceny strategiczne

 

10.  Działania łagodzące i kompensujące

 

11.  Projekty finansowane ze środków unijnych - wymagania "środowiskowe".  

 

12.  Wskazówki praktyczne: wzorcowa procedura OOŚ, przydatne metody i techniki, możliwe problemy

Adresaci szkolenia

  • Przedstawiciele firm budowlanych i instytucji przygotowujących i realizujących inwestycje
  • Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz pracownicy jednostek podległych JST realizujących projekty współfinansowane przez fundusze Unii Europejskiej i zajmujący się weryfikacją wniosków o dofinansowanie
  • Podmioty przygotowujące projekty infrastrukturalne, a także podmioty sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • Przedstawiciele podmiotów zainteresowanych realizacją projektów inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Wykładowca

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z Praktycznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

W latach 2003-2010 nauczyciel akademicki, zajmujący się problematyką ochrony środowiska, od 2009 również certyfikowany coach i trener biznesu. Prowadziła m.in. cykl szkoleń w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na temat gospodarowania odpadami.