Operaty szacunkowe - Analiza i ocena poprawności operatu szacunkowego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej analizy i oceny poprawności operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia

1. Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości

 • elementy składowe procesu wyceny nieruchomości;
 • podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości;

 

2. Operat szacunkowy jako opinia o wartości w myśl obowiązujących przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego;

– obligatoryjne elementy operatu szacunkowego (§55 i 56 rozporządzenia RM …);

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych
 • o nieruchomości;
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu
 • i sposobu wyceny;
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz
 • z uzasadnieniem.

– ważność operatu szacunkowego po nowelizacji przepisów (art. 156 ugn);

– potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego (klauzula);

 

3. Praktyczne przykłady wycen nieruchomości dla różnych celów m. in. związanych
z gospodarką nieruchomościami podmiotów publicznych, takich jak: aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, renta podziałowa, opłaty adiacenckie
z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury, przyłączenie, grunty drogowe, służebności i inne.

 

4. Określenie wartości nieruchomości w świetle art. 98 ugn w celu ustalenia odszkodowania przy uwzględnieniu zapisów §36 rozporządzenia (przyjęcie przeznaczenia przeważającego wśród gruntów przyległych/uwzględnienie cen transakcyjnych nieruchomości drogowych);

 

5. Ocena operatu szacunkowego – najczęściej popełniane błędy przy jego sporządzaniu.

 

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Biegły rzeczoznawca majątkowy powoływany w postępowaniach administracyjnych. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego Nr 7080. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działającego w ramach PFSRM. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego.

Od 2010 roku pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Infrastruktury Oddział ds. Odszkodowań, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Z-ca Kierownika Oddziału i odpowiada m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach tzw. specustaw. Doświadczony szkoleniowiec prowadzący coroczne warsztaty szkoleniowe organizowane przy współudziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla organów administracji architektoniczne–budowlanej oraz przedstawicieli JST.

Aktywnie prowadzi działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa z zakresu analizy rynku nieruchomości