Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
18.03.2020 Katowice 9.30-14.30 430.00 PLN
06.04.2020 Warszawa 10:00-15:00 460.00 PLN
07.04.2020 Kraków 10:00-15:00 460.00 PLN
07.05.2020 Poznań 10:00-15:00 460.00 PLN
26.05.2020 Katowice 9.30-14.30 430.00 PLN
24.09.2020 Katowice 9.30-14.30 430.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, która miała miejsce w dn. 01.01.2017 r. z uwzględnieniem późniejszych, a także projektowanych zmian.

Program szkolenia 1

1. Nowe   pojęcia   wprowadzone    do   przepisów  ustawy

 

2. Obszar     oddziaływania obiektu  projektowanego – kluczowe  zagadnienie  przy  wydawaniu  pozwolenia  na  budowę  -  nowe  obowiązki projektanta  w  tym  zakresie  i  nowe  obowiązki  organów  administracji  budowlanej.

 

3. Nowa  regulacja  -  rozpoczęcie  budowy  zanim  decyzja  o  pozwoleniu na  budowę  stanie  się  ostateczna  -  plusy  i  minusy

 

4. Rozszerzenie  i  zróżnicowanie  katalogu  obiektów  i  robót  budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  -  wg  art.  29 prawa  budowlanego

 • domy  jednorodzinne  (niektóre)   na  zgłoszenie   -   dobrze  czy  źle ?
 • sieci  (niektóre)  na  zgłoszenie  -   dobrze  czy  źle ?
 • instalacje  wewnętrzne (niektóre)  bez  zgłoszenia  i  bez  pozwolenia   ?
 • wiaty  (niektóre)  bez  zgłoszenia  i  bez  pozwolenia  ?

 

5. Niuanse i   zawiłości  przepisów  w  art.  30  prawa  budowlanego

 • wymagania,  procedury,  sprzeciwy,  terminy.

 

6. Podstawowe  wymagania  przy składaniu  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę.  Co  z  mediami ?

 

7. Podstawowe  wymagania  przy  rozpatrywaniu   wniosków  o  pozwolenie  na  budowę.

 

8. „Odwieczny”  problem  w prawie  budowlanym :  istotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego -  jak  go  rozpoznać ?    Rewolucyjne  zmiany  po  ostatniej  nowelizacji

 

9. Jak  przenieść  pozwolenie na  budowę  na  nowego  inwestora

 

10. Kiedy  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  wygasa ? (trudno  i   rzadko)

 

11. Zakończenie  budowy  -  formalność  czy  droga  przez  mękę ?

 

12. Zmiana  sposobu  użytkowania - wymagania,  procedury,  sprzeciwy,  terminy.

 

13. -  prawo budowlane  -  ustawa czterech  organów - właściwości  i  kompetencje  organów  administracji budowlanej i  nadzoru  budowlanego.

 

14. Zakończenie  -  sprawy  indywidualne,  pytania,  odpowiedzi.

Program szkolenia 2

1. Wprowadzenie, zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane

 

2. Krotki przegląd zmian nowelizacyjnych z lat 2017-2018 oraz już 11 nowelizacji roku 2019

 

3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw

 

4. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych

 

5. Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych

 

6. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu

 

7. Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna

 

8. Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych,

 

9. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi

 

10. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno–budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw

 

11. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu

 

12. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwość przeniesienia zgłoszenia

 

13. Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

 

14. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje wprowadzone w 2017 i 2018 roku

 

15. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty

 

16. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.

 

17. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego

 

18. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego

 

19. Planowana kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego, główne zmiany przewidziane projektem nowelizacyjnym z 6 czerwca 2019 roku

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa (Program 1)

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach. 

 

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa (Program 2)

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.