Prawo Wodne i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia

 

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W treści szkolenia uwzględnione jest także zaktualizowane brzmienie przepisów wykonawczych do powyższej ustawy.

 

Szkolenie w szczególności uwzględnia te przepisy, które bezpośrednio bądź pośrednio związane są z prowadzeniem robót budowlanych, budową.

 • Uczestnicy uzyskają informacje niezbędnej do skompletowania wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne decyzji potrzebnych w procesie budowlanym.
 • W trakcie przedstawione będą zagadnienia, które do chwili obecnej budzą wciąż wątpliwości i problemy w stosowaniu. Szkolenie ma umożliwić ich wyjaśnienie, rozwiązanie w tym poprzez dyskusje ze szkolącymi.
 • Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia związane z wykonaniem i utrzymaniem tzw. urządzeń wodnych odprowadzaniem ścieków i poborem wód oraz opłatami za usługi wodne.

 

Przewidziana jest dyskusja i zadawanie pytań prowadzącemu w trakcie szkolenia.

 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają opartą na omówionych w jego trakcie przykładach wiedzę jak radzić sobie z problemami stosowania najnowszej wersji ciągle zmienianej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Forma szkolenia umożliwia aktywne zadawanie przez uczestników pytań tym samym  pozwala na zindywidualizowane uzupełnienie i pogłębienie wiedzy przez uczestników.

Program szkolenia

1. Wody Polskie – Kluczowa instytucja zarządzająca wodami i organ administracji, jej struktura i podstawowe kompetencje.       

 

2. Pojęcia kluczowe dla zrozumienia treści ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 • Czym różni się woda od wód, jak wygląda podział wód.
 • Definicje związane z obiektami budowlanymi – czym są urządzenia wodne, czym różni się rów od kanału, czy studnia to urządzenie wodne.
 • Korzystanie z wód i usługi wodne, co do nich zaliczamy i które z nich związane są z pracami budowlanymi.

 

3. Problemy ustalania własności wód i gruntów pod wodami a inwestycje.

 • Kto jest właścicielem wody powierzchniowej a kto podziemnej, czyja jest woda w stawie.
 • Zasady obrotu gruntami pod wodami, jak uregulować korzystanie z gruntów związanych z wodami.
 • Do czego potrzebujemy przebiegu linii brzegu, jak jest ona dziś wyznaczana?

 

4. Pojęcie ścieków o raz wód opadowych i roztopowych, podstawowe zasady postępowania.

 • Czym są ścieki a czym wody opadowe i co je różni.
 • Jak wyglądają najważniejsze ograniczenia w odprowadzaniu ścieków?
 • Gdzie i kiedy nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych?

 

5. Zgody wodnoprawne decyzje i zgłoszenia niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia) oraz  administrowania obiektami budowlanymi,  zasady ich uzyskiwania, dokonywania.

 • Obowiązujący dziś zakres koniecznych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń?
 • Co najpierw uzyskać pozwolenie wodnoprawne czy decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • Które pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne są najczęściej wymagane dla wykonania i administrowania obiektami budowlanymi.
 • Jak wygląda podstawowa zawartość pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego. 

 

6. Planowanie w gospodarowaniu wodami a inwestycje.

 • Czym są cele środowiskowe w gospodarce wodnej i co z nich wynika dla inwestorów.
 • Czy zapisy planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy mogą zablokować inwestycję.

 

7. Ocena wodnoprawna a  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Na czym polega dokonywanie ocen wodnoprawnych?
 • Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną?
 • Jakie inwestycje wskazano w rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć wymagających ocen wodnoprawnych.
 • Kiedy oddziaływanie obiektu budowlanego (lub towarzyszącej mu infrastruktury) na cele środowiskowe może zablokować jego wykonanie?

 

8. Zasady ochrony wód i ujęcia a możliwe ograniczenia zabudowy.

 

10. Obowiązkowe pomiary – wymogi dla odprowadzających ścieki i pobierających wodę.

 • Czy każdy posiadacz pozwolenia wodnoprawnego musi prowadzić pomiary?
 • Gdzie i kiedy przesyłać wyniki pomiarów?

 

11. Opłaty za usługi wodne – aktualne problemy i wyzwania dotyczące stosowania zmienianego systemu.

 • Jakie opłaty za usługi wodne dotyczą obecnie podmiotów eksploatujących obiekty budowlane?
 • Kiedy składać reklamacje?
 • Czy istnieją sposoby na obniżenie wysokości naliczanych opłat?
 • Kiedy i komu grożą opłaty podwyższone?

 

12. Przewidywane zmiany ustawy a ułatwienie realizacji inwestycji zapobiegających suszy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników administracji (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych),
 • Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Zarządców i właścicieli urządzeń wodnych,
 • Inwestorów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, biur projektowych, Kierowników Projektów, których dotyczą omawiane tematy,
 • Specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż,
 • Osób zainteresowanych problematyką

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, doświadczony trener oraz ekspert z zakresu ochrony środowiska w aspekcie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej pracownik administracji. W latach 1995-1999 pracownik administracji rządowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziale ds. Odpadów, stanowisko inspektora wojewódzkiego. Obecnie (od 2002 r.) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową od czasów pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W szkoleniach zwraca się uwagę na praktyczny aspekt stosowania przepisów dla uzyskiwania zezwoleń i spełnienia innych wymogów egzekwowanych przez organy administracji.