Problematyka oddziaływań górniczych w projektowaniu i użytkowaniu obiektów kubaturowych i inżynierskich

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Inwestowanie na terenach górniczych jest obarczone sporym ryzykiem spowodowanym niekorzystnym oddziaływaniem podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię. Ryzyko można zmniejszyć dostosowując obiekty budowlane do przewidywanych warunków górniczych. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe. Szkolenie przybliży zasady projektowania i realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych.

 

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, zasad projektowania i realizacji obiektów budowlach na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz przedstawienie i uświadomienie konsekwencji działania jakie ponoszą osoby biorące udział procesie budowlanym na tych terenach

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, pojęcia i definicje.

 

2. Charakterystyka oddziaływań górniczych.

 

3. Kategorie deformacji terenu górniczego.

 

4. Warunki środowiskowe na terenach górniczych.

 

5. Pozyskanie i określenie danych górniczych do projektu budowlanego.

 

6. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu na terenie górniczym.

 

7. Reguły ogólne kształtowania i obliczania konstrukcji obiektów sztywnych.

 

8. Reguły ogólne kształtowania i obliczania obiektów odkształcalnych typu halowego.

 

9. Awaria ułożyskowania pewnego wiaduktu.

 

10. Przypadki stanów awaryjnych w obiektach kubaturowych.

 

11. Pojęcie uciążliwości w użytkowaniu a funkcjonalność obiektu.

 

12. Przystosowanie obiektów budowlanych do procesu rektyfikacji, przykłady.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej, a w szczególności:

  • przedsiębiorstwom projektowym i wykonawczym
  • architektom, projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
  • działom mierniczo-geologicznym kopalń
  • inwestorom zlecającym projektowanie i wykonanie obiektów budowlanych,
  • nadzorowi administracyjno-budowlanemu (starostw, urzędów miast i gmin)
  • nadzorowi technicznemu specjalistycznemu i inwestorskiemu

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

W latach 1996÷2016 zatrudniona w Zakładzie Budownictwa na Terenach Górniczych ITB. W latach 2009÷2011 sprawowała funkcję kierownika tegoż Zakładu.

Obecnie adiunkt w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W całym okresie pracy zawodowej realizowała prace naukowo-badawcze i usługowe z zakresu oceny konstrukcji budowlanych i inżynierskich, oceny przyczyn powstawania uszkodzeń oraz zachowania się i odporności konstrukcji na wpływ oddziaływań górniczych. Posiada bogate doświadczenie w pracy eksperckiej w odniesieniu do oceny istniejących i projektowanych konstrukcji budowlanych, a także uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowani i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jest autorem i współautorem ok. 150 ekspertyz budowlanych, opinii sądowych i 35 publikacji zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowo-technicznych.

Autorka za rozprawę doktorską Wpływ górniczych deformacji podłoża na powstawanie uszkodzeń w budynkach murowanych otrzymała w 2008 r. nagrodę Ministra Infrastruktury.

Od 2011 r. jest członkiem Komisji Ochrony Terenów Górniczych Oddziału PAN w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W 2016r. powołana została do składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni na lata 2016÷2017 działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym.