Procedury naprawcze w procesie inwestycyjnym. Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

I. Rodzaje samowoli budowlanych, z uwzględnieniem obiektów zabytkowych – kazusy, orzecznictwo sądowo-administracyjne.

 

II. Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.

 

1. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych – przesłanki ustawowe  - aktualne orzecznictwo sądowo - administracyjne.

 

2. Decyzja sankcjonująca – art. 50 a Prawa budowlanego. 

 

3. Decyzja naprawcza – art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego.

 

4. Decyzja naprawcza – art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

 

5. Decyzja naprawcza - art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

 

6. Projekt budowlany zamienny a procedura zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art.36 a ust 2. Prawa budowlanego. Podstawowe różnice.

  • Najczęstsze błędy w dokumentacji projektu zamiennego.

 

7. Kwalifikacja odstępstw.

  • Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego.

 

8. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów  administracyjnych.

 

III. Legalizacja „starych samowoli budowlanych” . Zakres zastosowania przepisów ustawy Prawo budowlane   z 24.10. 1974 r.

 

1. Przesłanki orzeczenia bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego – art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r.

 

2. Przesłanki i tryb legalizacji obiektu budowlanego – art. 40 Prawa budowlanego z 24.10.1974 r.

 

3. Postanowienie legalizacyjne – art. 56 Prawa budowlanego z 1974 r.

 

4. Decyzje legalizacyjne.

 

5. Pozwolenie na użytkowanie – art. 42 Prawa budowlanego  z  24.10.1974 r.

 

6. Decyzja o umorzeniu postępowania.

 

7. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie legalizacji „starych samowoli budowlanych”

 

IV.       Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie        art. 48  ustawy Prawo budowlane wraz z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.

 

1. Ustalenie przesłanek legalizacji.

 

2. Postanowienie legalizacyjne – art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

3. Postanowienie o uzupełnieniu braków w dokumentacji legalizacyjnej (art. 49 Prawa budowlanego)

 

4. Opłata legalizacyjna - omówienie aspektów prawnych zagadnienia.

  • sposób naliczania, środki zaskarżenia, wniosek  o rozłożenie na raty wniosek o umorzenie opłaty, zwrot opłaty legalizacyjnej.

 

5. Decyzje legalizacyjne - omówienie regulacji art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego.

 

6.  Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie   art. 49 b  ustawy Prawo budowlane wraz z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych. Przykładowe kazusy.

 

7. Ustalenie przesłanek legalizacji.

 

8. Postanowienie legalizacyjne – art. 49 b ust. 2 Prawa budowlanego – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

9. Opłata legalizacyjna - omówienie aspektów prawnych zagadnienia.

 

10. Postanowienie legalizacyjne - omówienie regulacji art. 49b ust. 4 Prawa budowlanego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.