Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur dotyczących pozwolenia na budowę. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
  • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
  • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Program szkolenia

1. Rozszerzenie  zakresu  stosowania  przepisów Kpa w procedurach  administracji architektoniczno  budowlanej.

 

2. Dotychczasowa milcząca zgoda  w  randze  decyzji  administracyjnej - Plusy  i  minusy.

 

3. „Wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa należy  rozstrzygać  na  korzyść  strony” –  nowa oficjalnie zapisana reguła obowiązująca przy  rozstrzyganiu spraw  z  zakresu  Prawa  budowlanego. Dylematy  w  przepisach  warunków  technicznych  i  przepisów planów  miejscowych.

 

4. Nowa  zasada „związania” organów  wcześniejszym  orzecznictwem w podobnych sprawa jak aktualnie rozpatrywana.

 

5. Zobowiązanie  organów  administracyjnych do podejmowania działań  mediacyjnych w sprawach   dotyczących spornych interesów  stron. Mediacja  pomiędzy  inwestorem a "sąsiadem". Ugoda administracyjna.

 

6. Zmiany w  sposobie  liczenia  terminów  załatwienia  spraw  dotyczących wydawania pozwoleń  na  budowę.

 

7. Nowa  formuła: Ponaglenie  wobec  opieszałości  organu w procedurze  wydawania pozwoleń na  budowę.

 

8. Zwiększona  odpowiedzialność urzędnika  za  stwierdzoną  opieszałość  w  działaniu przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

 

9. Nowe  zasady  ustalania  terminu przy  wezwaniu do  uzupełnienia braków  formalnych wniosków o pozwolenie  na  budowę ( wg art. 64 par. 2).

 

10. Urzędowe potwierdzanie  zgodności  kopii  dokumentów  z  oryginałem.

 

11. Oficjalne  antycypowanie rozstrzygnięć  przed  zakończeniem  postępowania, jako "ostatnia  deska  ratunku"  dla  inwestora.

 

12. Nowa  formuła  współdziałania  organów – wg  art. 106  Kpa. ów  - w zakresie  uzgadniania projektów  budowlanych.

 

13. „Przyspieszenie  „ostateczności”  i „wykonalności”  decyzji  administracyjnej. Istotne korzyści dla  inwestorów.

 

14. Zmiany w  ustawie: Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi. Duże korzyści dla  inwestorów.

 

15. Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym - jako korzystne narzędzie w walce  z wadliwymi  planami  miejscowymi

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką z zakresu ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie tematyki dotyczącej pozwolenia na budowę, a w szczególności:

  • inwestorom, inwestorom zastępczym, generalnym wykonawcom,
  • developerom, TBS-om, zarządcom i właścicielom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, miejskim zarządom budynków,
  • uczestnikom procesu budowlanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
  • pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.