Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych dla zarządców i właścicieli nieruchomości

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem prac budowlano-remontowych od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle aktualnych i projektowanych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw.

Program szkolenia

1. Metodologia postępowania w procesie budowlanym  

 

2. Uregulowania prawne i formalne przygotowania i przebiegu  procesu inwestycyjnego w budownictwie.       

 

3. Ogólny przebieg procedur prawnych w procesie budowlanym

 

4. Definicje ustawowe pojęć prawnych            

 

5. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

 

6. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - zakres i rodzaje  uprawnień budowlanych do ich pełnienia.

 

7. Podstawowe obowiązki inwestora i projektanta na etapie przygotowania procesu budowlanego.

 

8. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.      

 

9. Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

10. Konsultacje i udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko                 

 

11. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie.  

 

12. Budowa, zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania.

 

13. Użytkowanie obiektów budowlanych – wymogi prawne i formalne 

 

14. Założenie książki obiektu budowlanego.       

 

15. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego.

 

16. Zmiana sposobu użytkowania bez konieczności wykonania robót budowlanych.

 

17. Zmiana sposobu użytkowania obiektu z koniecznością wykonania robót budowlanych.

 

18. Odpowiedzialność karna i zawodowa 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • a/ zarządców, administratorów, właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, wspólnot mieszkaniowych
  • b/ osób odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów budowlanych,
  • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • d/ służb prowadzących inwestycje i remonty,
  • e/ właściwych organów administracyjno-budowlanych,
  • f/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy,  inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.