Procedury zakończenia budowy i legalnego przekazania obiektów budowlanych do użytkowania w oparciu o obowiązujące i projektowane przepisy Prawa Budowlanego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne związane z legalnym przystąpieniem  do użytkowania – kiedy wystarczy zawiadomienie organu o zakończeniu budowy a kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 1.  Roboty budowlane dla, których inwestor po ich zakończeniu nie ma obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego.

 

 1. Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie zakończenia budowy.

 

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – art. 54 Prawa budowlanego.

 

 1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – art. 55 Prawa budowanego.

 

 1. Obowiązek zawiadamiania innych organów o zakończeniu budowy w sytuacji gdy inwestor wykonuje roboty budowlane inne niż budowa.

 

 1. Wymagane dokumenty do zakończenia budowy i sposób ich przygotowania.

 

 1. Obowiązkowa kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowania – sposób przygotowania dokumentacji.

 

 1. Konsekwencje nielegalnego przystąpienia do użytkowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • a/ inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
 • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
 • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych )

Wykładowca

Mgr inż. Jan Spychała - w latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.