Proces inwestycyjny od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
17.11.2021 ON-LINE 10.00-15.00 390.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw

Program szkolenia

Wstęp (czas ok. 15 minut)

 

1. Przedstawienie aktów prawnych aktualnie obowiązujących oraz projektowanych  

 

I. Część pierwsza – usytuowanie inwestycji (czas ok. 60 minut)

 

1. Lokalizacja inwestycji w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Inwestycje celu publicznego

 

2. Lokalizacja inwestycji na działce budowlanej

 

II. Część druga – uzyskanie pozwolenia na budowę (czas ok. 60 minut)

 

 • Projekt budowlany wg nowej i starej formuły. Określenie obszaru oddziaływania obiektu
 • Projekt wykonawczy
 • Wydanie pozwolenia na budowę wraz z procedurą uzyskania odstępstwa od warunków technicznych
 • Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, które mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia w tym zgłoszenia z projektem budowlanym oraz bez zgłoszenia

 

III. Część trzecia – budowa  (czas ok. 45 minut)

 

 • Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie budowy – zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
 • Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

 

IV. Część czwarta – oddanie obiektu do użytkowania  (czas ok. 30 minut)

 

 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Samowolne przystąpienie do użytkowania. Nowa procedura kar za nielegalne przystąpienie
 • do użytkowania

 

V. Część piąta – samowola budowlana, istotne odstąpienie (czas około 90 minut)

 

 • Definicja, kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną
 • Istotne odstąpienie o zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
 • Konsekwencje samowoli budowlanej i sposoby jej doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami

 

VI. Część szósta – dyskusja, pytania, zakończenie szkolenia (czas ok. 30 minut)

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.