Proces inwestycyjny w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw

Program szkolenia 1

I. Nowelizacja  Prawa budowlanego – omówienie planowanych zmian ustawowych – nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych i inne.

 

1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje.

 

2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496.

 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.

 

4. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z  nowelizacji prawa budowlanego.

 

5. Wniosek o pozwolenie na budowę w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

 

6. Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

7. Instalacje wewnątrz budynku – procedury prawne oraz interpretacje.

 

8. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem  od 1 stycznia 2018r.

 

9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego, ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 • Zatwierdzenie projektu budowlanego.

 

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego – możliwość przystąpienia do realizacji robót na podstawie nieostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę – w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.

 

11. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zmiana art. 37 Prawa budowlanego.

 

12. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - art.29 w związku z art.30 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1524.

 

- Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

 • Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
 • Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
 • Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.

 

13. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne.

 

14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.

 

15. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529

 

 • Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie,  omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
 • Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego  pozwolenia na użytkowanie.
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.

 

16. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

17. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane - omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

 • Sposób naliczania kary.   
 • Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.

 

18. Samowole budowlane - specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego, nowe regulacje prawne.

 

 • Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego.
 • Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
 • Opłata legalizacyjna - sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego.
 • Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.

 

19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego

 

20. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

 

21. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Program szkolenia 2

1. Wprowadzenie, rys historyczny i aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo Budowlane, krótki przegląd zmian nowelizacyjnych ustawy wprowadzonych w latach 2018–2019

 

2. Lokalizacja inwestycji – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

3. Inne ewentualne wcześniejsze decyzje administracyjne, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę

 

4. Podstawowe definicje Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności

 

5. Katalog realizacji zwolnionych w obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagane dokumenty i terminy, milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych

 

6. Projekt budowlany i dokumentacja projektowa wymagania przepisami o zamówieniach publicznych

 

7. Obszar oddziaływania obiektu – możliwe konsekwencje błędów przy jego wyznaczaniu

 

8. Decyzja o pozwoleniu na budowę – wykonalna, ostateczna, prawomocna. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie możliwości uznania decyzji za wykonalną. Możliwość odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego. Termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Możliwość przeniesienia decyzji na inny podmiot

 

9. Dokumentacja formalno-prawna i techniczna budowy, zakres, cel i sposób prowadzenia

 

10. Obowiązki uczestników procesu budowlanego – inwestor, inspektor nadzoru, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych

 

11. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje obowiązujące od 23 sierpnia 2018 roku

 

12. Konsekwencje działań nielegalnych, samowola budowlana i procedura naprawcza

 

13. Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencja dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, warunkowe pozwolenie na użytkowanie

 

14. Kompetencje organów administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego

 

15. Przewidziane ustawą sankcje karne oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca 1

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Wykładowca 2

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.