Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) - aspekty prawne

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

 • Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Program szkolenia nr 1

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej. Specustawy związane z ustawą o ZRID.

 

2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2021.1376 t.j.)- drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

 

3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 t.j.)

 

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
 • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
 • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
 • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
 • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000.
 • Zgody i pozwolenia wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021.2233 t.j.)

- Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania.

 • Opinie wymagane przepisami szczególnymi.

 

5. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

 • Zwiększenie uprawnień przysługującym stronom postępowania oraz organizacjom ekologicznym w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.

- Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień.

- Rozpoczęcie realizacji inwestycji co do zasady na podstawie prawomocnych decyzji środowiskowych

- Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID w całości lub w części na wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd

 • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
 • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady wydawania decyzji o ZRID.
 • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.

 

6. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne.

 

7. Wykonalność decyzji na podstawie art.  28 ust. 1   Prawa budowlanego.

 • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe.
 • Kary.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym.

 

8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.

 

9. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych

 

10. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania

 

11. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach

 • Termin wydania nieruchomości.
 • Zajmowanie terenów.
 • Wycinka lasów i drzew.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

 

12. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID

 • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
 • Samowola budowlana. Tryby legalizacji.
 • Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej. 

 

13. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania do użytkowania.

 • Wniosek i dokumenty.
 • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
 • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

Program szkolenia nr 2

1. Wprowadzenie do tematyki inwestycji drogowych:

 • omówienie podstawowych pojęć  (droga publiczna, zarządca drogi, budowa, przebudowa, remont)
 • miejsce specustawy drogowej w systemie prawnym,
 • cel wprowadzenia szczególnych uregulowań dotyczących inwestycji drogowych,
 • termin obowiązywania specustawy drogowej.

 

2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • podmioty uprawnione do złożenia wniosku,
 • elementy formalne wniosku, załączniki,
 • wymagane opinie.

 

3. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • organy właściwe,
 • terminy,
 • doręczenia,
 • zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowalne,

 

4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • części składowe decyzji,
 • wykonalność decyzji,
 • odwołanie,
 • nadzwyczajne tryby zmiany decyzji ostatecznej

 

5. Odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji zrid.

 • organy właściwe i strony postępowania administracyjnego,
 • tryb ustalania odszkodowania,
 • operat szacunkowy i kontroperat,
 • zakres stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykładowca nr 1

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej. Aktualnie pełni stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostwa Powiatowych.

Wykładowca nr 2

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – radca prawny, od 10 lat zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej (w tym zarządów dróg), praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W latach 2004 - 2012r pełniła funkcję zastępcy kierownika w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast od 2012 r. zajmuje stanowisko radcy prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i jednocześnie funkcję doradcy prawnego w jednym z Powiatowych Zarządów Dróg.

Od roku 2011 prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie radców Prawnych w Opolu oraz szkolenia z zakresu prawa administracyjnego materialnego dla organów administracji rządowej  i samorządowej.