Realizacja projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie beneficjentów do pozyskania dofinansowania i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kontekście nowych obowiązujących dokumentów i wytycznych na lata 2014-2020

Program szkolenia

1. Najważniejsze zmiany dotyczące realizacji inwestycji w nowym okresie programowania, min.

  • Zasady polityki spójności na lata 2014-2020
  • mapa pomocy regionalnej
  • Nowa definicja jednostkowego projektu inwestycyjnego
  • Nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej i pomoc de minimis
  • Nowe zasady finansowania projektów

 

2. Projekty inwestycyjne w programach krajowych (Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa)

 

3. Inwestycje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego

 

4. Możliwości pozyskania środków na realizację projektów inwestycyjnych bezpośrednio z Komisji Europejskiej

 

5. Najczęstsze błędy i problemy w realizacji projektów współfinansowanych

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby, reprezentujące podmioty publiczne i prywatne zainteresowane przygotowaniem i realizacją inwestycji w nowej perspektywie budżetowej

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych (Ecole Internationale des Sciences Politiques) w Katowicach. Od 2010 r. ekspert zewnętrzny dla wszystkich priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - baza Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Oceny Projektów.

Od 2009 r. autorka publikacji i artykułów (m.in. w czasopiśmie „Fundusze Europejskie”). Prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach m.in. z przedmiotu „Przygotowanie projektów do UE” oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii Prowadzenie z „Metodologii zarządzania projektem komercyjnym i publicznym”.

Przygotowywała i nadzorowała wiele projektów realizowanych w ramach EFS, programów UE i innych źródeł zagranicznych m.in. jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w ramach I Priorytetu PO IŚ; w Biurze Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących m.in. funduszy strukturalnych, programów europejskich oraz zarządzania projektem.