Specustawa Drogowa–KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących oraz średniozaawansowanych

 

 • Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.
 • Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.
 • W trakcie szkolenia podjęta zostanie próba spojrzenia na specustawę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika – przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego (specustawy) jak i procedury administracyjnej. Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne

 • Specustawa – wprowadzenie. Początki specustawy, najważniejsze nowelizacje, czas obowiązywania.
 • Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania. Korelacja z ustawą o drogach publicznych.

2. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie ZRID.
 • Właściwość organu w sprawie wydania ZRID.
 • Co oznacza odesłanie do KPA.
 • Kompleksowość  ZRID.

3. Wniosek o ZRID

 • Konieczne opinie (w tym wymagania dotyczące wniosku o wydanie opinii).
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.

4. Proces administracyjny

 • Wszczęcie postępowania (droga administracyjna; właściwość, zasady ogólne, terminy, doręczenia, pełnomocnik).
 • Udostępnianie akt.
 • Dowody.
 • Przeszkody procesowe.

5. Decyzja ZRID

 • Korelacja art. 11f z art. 107 kpa.
 • Przekazywanie właściwym zarządcom.
 • Odwołanie od decyzji.
 • Kara za niewydanie decyzji.
 • Zmiana ZRID.

6. Nabywanie nieruchomości pod drogi

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki i konsekwencje prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności (dziennik budowy przy rygorze).
 • Wygaszenie trwałego zarządu.
 • Trwały zarząd z mocy prawa.

 

Ćwiczenia praktyczne:

- omówienie przykładowego wniosku o wydanie ZRID

- przykładowej decyzji ZRID

- pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja)

- liczymy terminy.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.