Wyroby budowlane – analiza regulacji, wprowadzanie do obrotu, importowanie, sprzedaż, stosowanie, nadzór nad rynkiem

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Problemy związane z rygorami prawnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych są bardzo różnorodne. Jest to spowodowane nie tylko różnorodnością ww. produktów ale też innym punktem widzenia producentów lub importerów a innym stosującym te wyroby. Na powyższe nakładają się działania organów kontrolujących rynek  w postaci badań próbek, prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych oraz wymierzania kar.

 

Szkolenie ma na celu jak najszerszą analizę regulacji dotyczących wyrobów budowlanych z punktu widzenia zarówno wprowadzających/udostępniających jak i stosujących je.

 

W trakcie szkolenia są omawiane konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy).

 

Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.

 

Szkolenie obejmuje też zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

Omówione zostaną także projekty nowych rozporządzeń :

 • Projekt z dnia 25 września 2018 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym:
 • Projekt z dnia 25 września 2018 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym:
 • Projekt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym.

Program szkolenia

1. Podstawy Unijnego systemu wprowadzania wyrobów do obrotu

 • dyrektywy i rozporządzenia Unii,
 • prawo krajowe,
 • projekty nowych aktów wykonawczych,
 • specyfikacje techniczne.

 

2. Metody ustalenia czy mamy do czynienia z wyrobem budowlanym.

 

3. Wyroby zharmonizowane

 • ocena zgodności z specyfikacją techniczną,
 • wystawienie deklaracji właściwości użytkowych,
 • oznakowanie znakiem CE, informacja towarzyszącą, zawartość instrukcji.

 

4. Wyroby niezharmonizowane

 • ocena zgodności z specyfikacją techniczną,
 • wystawienie  krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
 • oznakowanie znakiem budowlanym, informacja towarzyszącą, zawartość instrukcji,
 • wprowadzanie do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym   do obrotu w innych krajach UE.

 

5. Niestandardowe metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

 • wyroby jednostkowego zastosowania,
 • wyroby wytwarzane na placu budowy,
 • wyroby wytwarzane na potrzeby renowacji zabytków,
 • zestawy wyrobów.

 

6.   Dopuszczenie wyrobów do zabudowania w obiekty budowlane

 • wyroby oznakowane znakiem CE,
 • wyroby oznakowane znakiem budowlanym,
 • inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE),
 • wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable, energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu),
 • wyroby budowlane a Prawo zamówień publicznych ( art. 29 – 31 pzp).

          

7.  Kontrola wyrobów budowlanych

 • plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2019,
 • wyniki kontroli wyrobów budowlanych z lat 2016 – 2017,
 • procedura kontroli (prawa i obowiązki kontrolowanego),
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego,
 • postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych,
 • publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.