Wyroby budowlane – analiza regulacji, wprowadzanie do obrotu, importowanie, sprzedaż, stosowanie, nadzór nad rynkiem

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
30.09.2021 ON-LINE 10.00-15.00 400.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Problemy związane z rygorami prawnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych są bardzo różnorodne. Jest to spowodowane nie tylko różnorodnością ww. produktów ale też innym punktem widzenia producentów lub importerów a innym stosującym te wyroby. Na powyższe nakładają się działania organów kontrolujących rynek  w postaci badań próbek, prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych oraz wymierzania kar.

 

Szkolenie ma na celu jak najszerszą analizę regulacji dotyczących wyrobów budowlanych z punktu widzenia zarówno wprowadzających/udostępniających jak i stosujących je.

Jest przeznaczone zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 

W trakcie szkolenia są omawiane konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy).

Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje dotyczące wyrobów budowlanych.

 

2. Obowiązki producenta wyrobów budowlanych.

 • Ocena zgodności z specyfikacją techniczną;
 • Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych;
 • Oznakowanie znakiem dopuszczającym do obrotu wraz z informacją towarzyszącą;
 • Rozporządzenie 2019/515 (zakres stosowania, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, nowe obowiązki punktów kontaktowych, projekt z dnia 12 lutego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przedmiotowego rozporządzenia).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (wykaz zmian, okresy przejściowe).
 • Sytuacje problematyczne (podwójne oznakowanie, nazwy handlowe, podzlecanie produkcji,

 

3. Obowiązki importera wyrobów budowlanych.

 • Zapewnienie przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • Dodatkowe obowiązki związane oznakowaniem wyrobów budowlanych.

 

4. Obowiązki dystrybutora wyrobów budowlanych.
 

5. Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym.

 • Wskazanie jakie dokumenty dopuszczając do zabudowania wyroby budowlane w obiekcie;
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami budowlanymi;
 • Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiektach budowalnych budowanych wznoszonych lub remontowanych w ramach zamówień publicznych.

 

6. Kontrola wyrobów budowlanych przez organy nadzoru rynku

 • Organy kontrolne;
 • Plan kontroli 2020  organów nadzoru rynku;
 • Procedura kontroli – zawiadomienie, czas kontroli, zasady kontroli;
 • Pobieranie próbek wyrobów budowlanych – przesłanki, procedura, skutki;
 • Omówienie Decyzji Prezesa UOKiK o karze w wysokości 49.745.460 zł;
 • Postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych;
 • Kary administracyjne;
 • Publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.