Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem.

Program szkolenia 1

1. Wstęp – przedstawienie stanu prawnego

 

2. Strony postępowania w sprawie zakończenia budowy

 

3. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy

 

4. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

5. Wymagane dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

6. Obowiązkowa kontrola budowy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 

7. Konsekwencje użytkowania obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 

8. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących zakończenia budowy
i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

 

9. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja

Program szkolenia 2

1. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi

 

2. Odbiory robót budowlanych

 

3. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.

 

4. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

5. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, wzór protokołu kontroli

 

6. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości i sankcje karne

 

7. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego

 

8. Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych

 

9. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego

 

10. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

  • a/ inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
  • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
  • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
  • d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
  • e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych )

Wykładowca 1

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Wykładowca 2

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.