Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
17 - 22.02.2022 ON-LINE 8.30-16.00 1400.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Możliwość uzyskania dofinansowania dla firm: z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
lub refundacji kosztów szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

 

Kurs trwa 4 dni - 30 godz. zegarowych w godzinach 8:30-16:00.

 

Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania Norma Pro. 

Kursy kosztorysowania prowadzone są  dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej oraz mechanicznej.

 

Cel szkolenia:

 

 • Kurs kosztorysowania robót budowlanych wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu kosztorysowania, zapoznaje uczestników z podstawowymi terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania. Dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej do samodzielnego opracowania przedmiarów robót dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, mechanicznej i drogowej z wykorzystaniem oprogramowania Norma PRO.

 

 • W ramach kursu uczestnicy poznają obsługę programu do kosztorysowania Norma Pro, na którym opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonego praktyka pozwalają uczestnikom prawidłowo sporządzić kosztorysy oraz nabyć umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania Norma Pro, wykorzystać zawarte w programach funkcje dające możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu, tworzenia pozycji scalonych oraz agregacji ceny i wielu innych opcji. Podczas kursu uczestnicy przygotują przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Kurs obejmuje omówienie - zagadnień dotyczących podstaw opracowania przedmiarów i kosztorysów zarówno w zamówieniach publicznych jak i poza zamówieniami publicznymi, zagadnień związanych z analizą składników cenotwórczych, sporządzaniem kalkulacji własnych i cen jednostkowych robót oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych.

 

 • Przykładowe kosztorysy i ćwiczenia, które są wykonywane przez uczestników, każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki doświadczeniu prowadzącej na programie Norma Pro wykonywane są ćwiczenia wielobranżowe. Dla każdego przykładu analizowany jest sposób opracowania przedmiarów robót oraz metody i zasady opracowania kosztorysów, a także technologia wykonania robót i użyte materiały.

 

Program szkolenia

I. Część teoretyczno-praktyczna - podstawy przedmiarowania i kosztorysowania- 2 dni

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania:  terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania,   zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według  metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający komercyjny

 

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

 

3. Przedmiar robót

 • Cel i zasady przedmiarowania
 • Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

 

4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

 

5. Opracowanie przykładowych przedmiarów

 

6. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

 

7. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów - 2 dni

 

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu Norma Pro
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, edycja widoku
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Zakładanie nowego przedmiaru i kosztorysu

 

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy , elementy..
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robót
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

 

3. Kosztorys Inwestorski / kosztorys ofertowy

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

 

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

 

5. Praca na wielu kosztorysach

 

6. Sprawdzanie kosztorysu

 

7. Wydruki

 

8. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF

 

Korzyści z uczestnictwa w kursie

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka,
 • nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie z wzorem MEN.
   

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie zgodnie z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Odbiorcy szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla:

 • inspektorów nadzoru,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych  w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach  i jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.