Warsztaty - Charakterystyka Energetyczna Budynków. Nowe zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynków istniejących i projektowanych zgodnie z metodologią obowiązującą od 03.10.2014

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888) od dn. 03.10.2014 obowiązuje nowa metodologia liczenia świadectw energetycznych oraz projektowanych charakterystyk energetycznych budynków.

 

Od tej daty wszystkie sporządzane świadectwa będą musiały być wystawiane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w w/w rozporządzeniu.

 

Nowe rozporządzenie oprócz kilku istotnych zmian takich jak:

 

 • zmiana wzoru świadectwa energetycznego (może teraz liczyć nawet kilkanaście stron!),
 • zmiana sposobu liczenia zapotrzebowania energii do podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • odmienny sposób liczenia wymaganego strumienia powietrza do wentylacji.

 

Zawiera ponad 20 innych poprawek i zmian !!!

 

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów związanych ze sporządzaniem projektowanej charakterystyki energetycznej budynku i świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z nową metodologią.
 • Zdobycie praktycznych informacji pozwalających na samodzielne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku z użyciem programu komputerowego.
 • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, przedstawienie prelegenta i uczestników.

 

2. Aktualne przepisy i powołane normy obowiązujące przy wystawianiu świadectw charakterystyki energetycznej  budynku

 

3. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym metodologii liczenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków.    

 

4. Nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii od 1 stycznia 2014 - zmiana Warunków Technicznych:

 • Obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów i stropodachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Możliwość określenia zapotrzebowania na energię na podstawie wartości zużycia energii pierwotnej w zależności od sposobu użytkowania budynku.
 • Wprowadzenie jednoczesnego spełnienia wymogów izolacyjności (współczynnik U)  jak i jednostkowego zużycia energii pierwotnej w nowych budynkach (wskaźnik EP).

 

5. Nowa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 28-08-2014 - nowe obowiązki certyfikatorów, audytorów oraz projektantów budowlanych.

 

6. Warsztaty z wykorzystaniem programu komputerowego CERTO2014 pozwalającego na sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej i świadectwa charakterystyki energetycznej..           

 • Jak uniknąć błędów popełnianych w obliczeniach cieplnych?
 • Od czego zależy wartość EP czyli jak sporządzić projekt, który zatwierdzi Wydział Architektury?
 • Niedopuszczalna manipulacja danymi czyli próby poprawa wskaźnika EP „na siłę”.
 • Kompletny (wypełniony) wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jako podstawa projektowanej charakterystyki energetycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Projektantów, architektów, instalatorów, certyfikatorów, audytorów energetycznych oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie sporządzenia:
 • Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.
 • Projektu spełniającego  wymagań zgodnych z Warunkami Technicznymi WT2014.
 • Świadectw charakterystyki energetycznej przebudowywanych i istniejących budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wykładowca

 • Audytor Energetyczny, współpracujący z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska.
 • Absolwent Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
 • Audytor Energetyczny, Certyfikowany Audytor ds. Energetyki (CAE) oraz Certyfikowany Ekspert ds. Energetyki (CEE) w Programie NF. 
 • Członek Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych oraz Pierwszego Klastra Budownictwa Pasywnego i Niskoenergetycznego.
 • Prowadzi doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania energią oraz wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii
 • Współautor programu komputerowego do certyfikacji energetycznej OCEB 2014.
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 20540/Pol.Śl., na liście MIiR - nr 10226