Warunki FIDIC - Formuły realizacji inwestycji budowlanej wg. procedur FIDIC - zagadnienia podstawowe. Przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

Kurs trwa 2 dni w godzinach 8:30-15:30

 

Warunki FIDIC stanowią zbiór procedur i warunków (wzorców umowy) stosowanych zarówno w umowach międzynarodowych i krajowych realizowanych ze środków publicznych, jak i w kontraktach sektora prywatnego, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Istotą stosowania jednolitych procedur realizacji inwestycji jest zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami i interesami obu stron Kontraktu oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników (stron Kontraktu) z wzajemnymi obowiązkami i relacjami Zamawiającego, jako Inwestora oraz Wykonawcy, jako realizującego inwestycję budowlaną, a także Inżyniera Kontraktu jako administratora budowy. W przystępny i zrozumiały sposób, na przykładach z już zrealizowanych kontraktów przedstawione zostaną zasady stosowania wzorców kontraktowych FIDIC.

 

Uczestnicy Kontraktu w szczególności zapoznają się z:

 

 • zasadami stosowania Warunków Kontraktowych, które wykorzystywane są w zamówieniach publicznych, jako standardowe procedury realizacji projektów publicznych oraz współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • hierarchią i istotnymi zagadnieniami dokumentacji opasującej przedmiot zamówienia,
 • prawami i obowiązkami jakie ciążą na uczestnikach kontraktu,
 • procedurami realizacji inwestycji,
 • popełnianymi błędami i ryzykami mogącymi utrudnić prace Wykonawcy.

 

Podczas szkolenia wskażemy, jakich błędów nie powinniśmy popełniać i na jakie zapisy w dokumentach Kontraktowych zwrócić szczególną uwagę i jakich zapisów unikać.

 

Program szkolenia

Wprowadzenie 

 • Wprowadzenie – krótka historia i cel stosowania procedur FIDIC
 • Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
 • Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów
 • Studium przypadku dyskusja


Warunki Ogólne FIDIC - Omówienie Klauzul, Ryzyka z jakimi może spotkać się Wykonawca

 • „Czerwona książka”- studia przypadków
 • „Żółta książka” – „zaprojektuj i wybuduj” – studium przypadku
 • „Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas
 • Ćwiczenie


Warunki szczególne FIDIC 

 • Jak czytać Warunki Szczególne
 • Rola Warunków Szczególnych na kontrakcie
 • Ćwiczenia


Dokumenty stanowiące Kontrakt/Umowę według FIDIC a prawa polskiego 

 • Zasady stosowania i interpretacje
 • SIWZ i Umowa
 • Dokumentacja projektowa
 • STWIORB i Przedmiar robót
 • Harmonogram robót
 • Istotne aspekty przygotowania oferty
 • Studium przypadku dyskusja


Strony i uczestnicy kontraktu 

 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety)
 • Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków
 • Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
 • metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktuZasady 


Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC

 • Studium przypadku dyskusja


Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych

 • Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
 • prawo budowlane – przykłady
 • prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”
 • prawo zamówień publicznych – przykłady
 • Ustawa o finansach publicznych – przykłady
 • Akty wykonawcze i wytyczne – przykłady
 • Studium przypadku dyskusja


Rozliczanie według procedur FIDIC i prawa polskiego 

 • Prawo polskie w kontekście rozliczenia robót
 • Na co zwracać uwagę w ofercie cenowej
 • Istota i waga kosztorysu ofertowego przy rozliczaniu robót
 • Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg warunków kontraktowych FIDIC
 • Ryzyka wykonawcy przy opracowaniu oferty cenowej
 • Raporty miesięczne, świadectwa płatności

 

Rozwiązywanie konfliktów 

 • Roszczenia Zamawiającego
 • Roszczenia Wykonawcy
 • Studium przypadku dyskusja, ćwiczenia
 • Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Korzyści z uczestnictwa w kursie

 • zapoznanie się z z dokumentami tworzącymi kontrakt/umowę,
 • zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą w kontrakcie oraz możliwymi do wystąpienia po każdej ze stron ryzykami,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, podczas których nabywają umiejętności z zakresu rozliczenia robót budowlanych,
 • poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
 • studia przypadków prezentowanie dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób reprezentujących Wykonawców i Zamawiających planujących realizować inwestycję budowlaną według Międzynarodowych Warunków Kontraktowych FIDIC, a także osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Wykładowca

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.