Zakładowa Kontrola Produkcji - projektowanie i wdrażaniem systemu w przedsiębiorstwie

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Jednodniowe warsztaty szkoleniowych w godz. 09.00-16.15

 

Producenci wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek wspólnoty europejskiej, zgodnie z prawem UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG/Construction Products Regulations) i krajowymi przepisami, obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, muszą utrzymywać skuteczny system Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Wymagania, jakie powinna spełniać Zakładowa Kontrola Produkcji, (a w szczególności zakres uregulowań, jakie system powinien obejmować), nie zostały jednak określone w formie uniwersalnego standardu, z którego mogliby korzystać zarówno producenci, jak i jednostki zewnętrzne, przeprowadzające „wstępną inspekcję", „nadzór, ocenę i ewaluację” ZKP.

 

Wymagania odnoszące się do ZKP określane są odrębnie w każdej specyfikacji technicznej wyrobu, a ich opisy zamieszczone w poszczególnych specyfikacjach (normach, aprobatach lub ocenach technicznych), znacząco się różnią. 

 

Wynika z tego wiele problemów związanych z ustaleniem zakresu potrzebnych procedur, dokumentacji ZKP itp., szczególnie dotkliwych dla producentów wyrobów różnych typów, podlegających różnym specyfikacjom technicznym.

 

Producenci są zobowiązani między innymi do prowadzenia tzw. „dokumentacji technicznej wyrobu” (pkt.1 art. 11 CPR), opisującej „wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych”. Dokumentację techniczną wyrobu producenci zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu.

 

Celem szkolenia jest:

  • 1. Przedstawienie, analiza i interpretacja podstaw prawnych i wymagań, jakie powinien spełniać system ZKP.
  • 2. Identyfikacja szczegółowych wymagań dotyczących ZKP wynikających ze specyfikacji technicznych wyrobów
  • 3. Opracowanie struktury dokumentacji systemu ZKP
  • 4. Opracowanie elementów Planu kontroli i badań

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące:

  • 1. Opracowanie pt: „Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych - wymagania, struktura i wdrażanie systemu"
  • 2. Wykaz aktualnych aktów prawnych i wytycznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Program szkolenia

 900 – 915

 Wprowadzenie, prezentacja uczestników

 915 – 1030

 Podstawy prawne; Systemy oceny zgodności wyrobów

 – zadania producenta i jednostek zewnętrznych (wykład)

 1030 – 1045

 Przerwa

 1045 – 1215

 Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja.

 Wytyczne i wymagania szczegółowe wg specyfikacji technicznych

 wyrobów (wykład)

 1215 – 1315

 Warsztaty 1 – opracowanie koncepcji struktury dokumentacji systemu

 ZKP (uczestnicy wykorzystują specyfikacje techniczne

 własnych wyrobów)

 1315 – 1345

 Przerwa

 1345 – 1415

 Zakres planowania kontroli i badań w procesie produkcji

 wyrobów budowlanych – zasady ustalania planów (wykład)

 1415 – 1600

 Warsztaty 2 – elementy planu kontroli i badań: ustalenie zakresu

 i struktury planu oraz zasad dokumentowania wyników

 wraz z określeniem potrzebnych instrukcji, formularzy protokołów

 i innych zapisów dot. oceny zgodności (uczestnicy

 wykorzystują specyfikacje techniczne własnych wyrobów,

 prowadzący przedstawia propozycje formularzy – wzory

 do wykorzystania)

 1600 – 1615

 Podsumowanie 

Adresaci szkolenia

  • Pracownicy firm produkujących materiały budowlane
  • Członkowie kierownictwa,
  • Osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji i wdrożenie  systemu ZKP

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

 

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

 

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

 

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu organizowania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i zarządzania w tym: projektowania i modyfikowania rozwiązań organizacyjnych, tworzenia i wdrażania procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji w przedsięwzięciach.