Aktualności

Warunki Techniczne budynków - zmiany przepisów od 31 grudnia 2020 r.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiana przepisów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej od 31 grudnia 2020 r.

 

W dniu 24 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizowane przepisy pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązujące na dzień składania wniosku, byłby zmuszony dostosować wniosek, po weryfikacji przez organ architektoniczno-budowlany, do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na terenie całego kraju, powoduje negatywny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, co w konsekwencji przekłada się na wydłużone działanie organów państwowych. Aby zniwelować możliwe w tym przypadku problemy z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., dodano przepisy epizodyczne do ww. rozporządzenia, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.). 

 

Projektowane przepisy mają charakter porządkowy. Ich wprowadzenie ma na celu ograniczenie potencjalnych problemów wynikających z opóźnień w rozpatrywaniu w terminie m.in. wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego. Oznacza to, że wniosek złożony do dnia 30 grudnia 2020 r. będzie rozpatrywany wg przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane wg wymagań obowiązujących od 31 grudnia 2020 r.  

 

Nowelizacja przepisów rozporządzenia zapobiegnie ryzyku nierównego traktowania inwestorów, które mogłoby wystąpić jako skutek trwającego postępowania administracyjnego oraz czynników, które mają wpływ na jego wydłużenie, w tym w szczególności pandemii COVID-19.