Nowe Warunki Techniczne Budynków - interpretacja i zakres zastosowania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 01.01.2018r.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji było wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

 

 • Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:
 • Przepisy ogólne,
 • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
 • Budynki i pomieszczenia,
 • Wyposażenie techniczne budynków,
 • Bezpieczeństwo pożarowe,
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2018 r.

Program szkolenia

 1. Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019.1186 t.j. )

 

 1. Zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia

 

 1. Wyjaśnienie podstawy prawnej Rozporządzenia

 

 1. Określenie czynności do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia

 

 1. Określenie budynków do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia

 

 1. Nowe definicje legalne w procesie inwestycyjnym

 

 1. Warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej:
 • obowiązek usytuowania poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku na działce budowlanej
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku w odległości od innych budynków
 • wymagania w zakresie zapewnienia dojść i dojazdów do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych
 • wymagania w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
 • wymagania w zakresie miejsca gromadzenia odpadów
 • Warunki dotyczące zapewnienia uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych:
 • wymagania w zakresie zbiorników na nieczystości
 • wymagania w zakresie konstrukcji i usytuowania studni
 • wymagania w zakresie kanalizacji deszczowej
 • wymagania w zakresie dostępu do sieci

 

 1. Warunki w zakresie zapewnienia zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń.

 

 1. Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków i pomieszczeń:
 • wymagania w zakresie niezbędnej infrastruktury
 • wymagania w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia
 • wymagania w zakresie wejścia do budynków
 • wymagania w zakresie schodów i pochylni
 • warunki dotyczące wyposażenia technicznego budynków:
 • wymagania w zakresie instalacji wodociągowej
 • wymagania w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej
 • wymagania w zakresie urządzeń do usuwania odpadów stałych
 • wymagania w zakresie instalacji ogrzewczej
 • wymagania w zakresie instalacji gazowej
 • wymagania w zakresie instalacji elektrycznej
 • wymagania w zakresie instalacji telekomunikacyjnej
 • wymagania w zakresie przewodów kominowych
 • wymagania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • wymagania w zakresie dźwigów w budynkach
 • warunki w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:
 • wymagania w zakresie garaży dla samochodów osobowych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
 • wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych i gospodarczych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
 • wymagania ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń

 

10. Szczególne warunki dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

 

11. Warunki dotyczące warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i urządzeń z nim związanych

 

12. Warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków:

 • lokalizacja budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • wymagania wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania
 • klasy i warunki odporności pożarowej budynków
 • szczególne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • szczególne wymagania techniczne przeciwpożarowe dla: garaży, budynków inwentarskich, budynków tymczasowych
 • wymagania techniczne w zakresie stref pożarowych
 • wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych
 • wymagania przeciwpożarowe w zakresie używanych materiałów wykończeniowych
 • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

 

13. Warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania:

 • warunki ogólne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
 • szczegółowe warunki dotyczące konstrukcji budynków zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.

 

14. Warunki techniczne budynku zapewniające higienę i zdrowie użytkowników oraz sąsiadów budynku:

 • warunki ogólne zapewniające higienę i zdrowie w budynku
 • szczegółowe warunki techniczne zapewniające higienę i zdrowie

 

15. Warunki techniczne zapewniające ochronę przed hałasem i drganiami w budynkach i urządzeniach z nimi związanych.

 

16. Warunki techniczne budynków i ich instalacji w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

 

17. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

 • przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • postępowanie w zakresie uzyskania postanowienia zezwalającego na odstępstwo
 • odstępstwo od warunków technicznych a legalizacja obiektu budowlanego.

 

18. Orzecznictwo sądów administracyjnych, stanowiska judykatury oraz pragmatyki – dyskusja.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • e/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • f/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.