Doradztwo i konsultacje

Ekspertyzy wyrobów budowlanych

Oferujemy ekspertyzy i opracowania w zakresie:  

Wyrobów budowlanych:

Analizy czy dany wyrób jest wyrobem budowlanym i czy podlega oznakowaniu znakiem CE czy też znakiem budowlanym.
 

Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących. 
 

Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
 

 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych wyrobom budowlanym w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym jak i deklaracji właściwości użytkowych.
 • Pomoc dla importerów wyrobów budowlanych legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.


 Wyrobów ciśnieniowych:

 • Analizy czy dany wyrób jest wyrobem ciśnieniowym i czy podlega oznakowaniu znakiem CE. 
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących.
 • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych wyrobom ciśnieniowym w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym jak i deklaracji zgodności.
 • Pomoc dla importerów ww. wyrobów legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.
   

Maszyn (dyrektywa MD):

 • Analizy czy dany wyrób jest maszyną i czy podlega oznakowaniu znakiem CE.
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących.
 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych maszynom w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE  jak i deklaracji zgodności.
 • Pomoc dla importerów ww. wyrobów legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.


Wyroby emitujące fale elektromagnetyczne (dyrektywa EMC):

 • Analizy czy dany wyrób podlega dyrektywie i czy podlega oznakowaniu znakiem CE.
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących.
 • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych przedmiotowym wyrobom w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE  jak i deklaracji zgodności.
 • Pomoc dla importerów ww. wyrobów legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.

 

Sprzęt elektryczny  (dyrektywa LVD):

 • Analizy czy dany wyrób podlega dyrektywie i czy podlega oznakowaniu znakiem CE. 
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących. 
 • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania sprzętu w obiekt budowlany.
 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych przedmiotowym wyrobom w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE jak i deklaracji zgodności.
 • Pomoc dla importerów ww. wyrobów legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.


Wymogi co do stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS):

 • Analizy czy dany wyrób podlega dyrektywie i czy podlega oznakowaniu znakiem CE. 
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących. 
 • Analiza poprawności projektów wykonawczych i SIWZ w zakresie wymogów stawianych przedmiotowym wyrobom w przetargach publicznych ( art. 29-31 pzp)
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE jak i deklaracji zgodności.
 • Pomoc dla importerów ww. wyrobów legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polskim.


Wymogi co do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE):

 • Analizy czy dany wyrób podlega dyrektywie i czy podlega oznakowaniu znakiem selektywnej zbiórki.
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, instrukcji, deklaracji zgodności w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Sporządzenie wzorów poprawnych deklaracji jak i informacji towarzyszących.

 

NOWOŚĆ:

Pomoc w zakresie kontroli prowadzonych przez organy nadzoru rynku w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

 

W ramach usługi realizujemy:

 • Inspekcję zakładu przed wizytą zespołu kontrolnego WINB/GUNB w ramach czego dokonywane jest:
 • Sprawdzenie ZKP pod kątem elementów kontrolowanych przez WINB;
 • Sprawdzenie badań i certyfikatów zgodnie z stosowaną u producenta specyfikacją techniczną;
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego;
 • Poprawienie dokumentacji lub jej stworzenie.
 • Dalsza pomoc w trakcie kontroli  (zarówno podczas postępowania kontrolnego jak i administracyjnego).
 • Pomoc prawna dla producentów, których wyroby są kontrolowane poza ich siedzibą (kontrola u dystrybutora lub pobranie próbki na placu budowy).
 • Pomoc prawna w sporach pomiędzy podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu a stosującym (konflikty dotyczące dokumentacji  dopuszczającej wyrób do zabudowania w obiekt budowlany).


Zapytaj naszego eksperta / Wyceń usługę: szkolenia@projex.com.pl