Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLEŃ BUDOWNICTWA „IPW PROJEX"

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW PROJEX" Beata Koperska z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/6, 40-025 Katowice, NIP: 954-154-21-48, Regon: 241691693, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwana dalej ORGANIZATOREM).
 

Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 

SZKOLENIA OTWARTE (zwane dalej SZKOLENIEM) to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w zakładce "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH" na stronie internetowej Organizatora www.szkolenia.projex.com.pl
 

Lista szkoleń otwartych jest zmienna.
 

Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdym czasie.
 

ZAMAWIAJĄCY (PŁATNIK SZKOLENIA): - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego1, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.
 

1] konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO umocowany do zawarcia umowy w jego imieniu.
 

UCZESTNIK: Osoba/y, którą ZAMAWIAJĄCY skierował do udziału w szkoleniu.
 

ZGŁOSZENIE, KARTA ZGŁOSZENIA: Formularz, który wypełnia Zamawiający w celu wzięcia udziału w szkoleniu, będący jednocześnie umową pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a ORGANIZATOREM, który Organizator przygotowuje indywidualnie dla każdego Szkolenia i który stanowi jego integralną część.
 

Formularz znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.szkolenia.projex.com.pl w formie on-line lub do wydruku. Organizator może go przesłać również drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 

§ 1. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie przez Zamawiającego wypełnionej poprawnie KARTY ZGŁOSZENIA:

 • faksem na numer +48 32 253 97 93,
 • e-mailem na adres szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie www.szkolenia.projex.com.pl
 • drogą tradycyjną na adres biura Organizatora


2. Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" w wyjątkowych przypadkach akceptuje wewnętrzny druk formularza zgłoszeniowego przygotowany przez Zamawiającego opatrzony podpisem oraz pieczątką. W takich przypadkach Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
 

3. Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 

4. Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" a Zamawiającym, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 

5. Po otrzymaniu Karty zgłoszenia Organizator dokonuje wpisu zgłoszonej osoby bądź osób na listę uczestników lub listę rezerwową w przypadku wyczerpania się miejsc.
 

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu następuje w terminie 7 dni przed Szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem i zawiera również szczegóły organizacyjne związane ze Szkoleniem (adres szkolenia, harmonogram, nazwa sali konferencyjnej, możliwości parkowania itp.) oraz fakturę Proforma.
 

7. W przypadku niezebrania minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji Szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania Szkolenia (nie później jednak niż na 3 dni robocze przed Szkoleniem).
 

8. Organizator zastrzega sobie, że warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu osób fizycznych będących Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC jest:
 

a/ wniesienie pełnej opłaty przed terminem Szkolenia.
 

b/  wyrażenie zgody w formie pisemnej na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co oznacza, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
 

9. W przypadku gdy osoba fizyczna będąca Konsumentem nie spełnieni warunków zawartych w § 1 pkt. 8 ppkt a),b) zostaje automatycznie skreślony z listy uczestników Szkolenia.
 

§ 2. ZMIANA LUB ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
 

2. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Szkolenia spowodowana niewystarczającą ilością uczestników zostanie przesłana do Zamawiającego zgodnie z danymi podanymi na "Karcie Zgłoszenia" drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem nie później niż 3 dni robocze przed Szkoleniem.
 

3. W przypadku zmiany terminu Szkolenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w szkoleniu nie ponosząc żadnych kosztów jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada.
 

Jeśli jednak Zamawiający wyraźnie zaakceptował zaproponowany przez Organizatora kolejny termin Szkolenia wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z niniejszym Regulaminem.
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Szkolenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak nagła niedyspozycja trenera, czynniki pogodowe itp.
 

5. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" zwraca Zamawiającemu w całości wpłaconą kwotę opłaty za Szkolenie.
 

Zwrot nastąpi do 7 dni od zaplanowanej daty Szkolenia na numer konta, z którego została przesłana opłata za Szkolenie. 
 

6. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub zaistnienia sytuacji losowej Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty nie objęte ceną Szkolenia.
 

§ 3. ZMIANA TRENERA SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego szkolenie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.
 

§ 4. ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia przedstawionego w ofercie, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.
 

2. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich uczestników Szkolenia o zmianie miejsca nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Szkolenia.
 

§ 5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga od Zgłaszającego FORMY PISEMNEJ. Rezygnację należy przesłać do Organizatora:
 

- drogą elektroniczną na adres e-mail szkolenia@projex.com.pl lub faksem na nr  +48 32 253 97 93 nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Szkoleniem w godzinach pracy biura Organizatora 8.00-16.00 (liczy się data wpłynięcia odwołania do Organizatora). Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji.
 

Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 

2. W przypadku prawidłowo zgłoszonej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu opisanej w § 5. pkt. 1  Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów Szkolenia i przysługuje mu w całości zwrot wpłaconej za szkolenie kwoty.
 

3. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem Szkolenia Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny Szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek.
 

4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w dniu rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu bez uwzględniania ewentualnych zniżek.
 

5. Niedowołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa w Szkoleniu bez uwzględnienia ewentualnych zniżek.
 

6. Nie dokonanie płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.
 

7. Jeśli Zamawiający zgłosi swój udział w szkoleniu później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem w przypadku jego prawidłowej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zastosowanie mają zasady ujęte w § 5. pkt. 3,4,5,6 niniejszego Regulaminu.
 

§ 6. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22 [1] KODEKSU CYWILNEGO

1. Zamawiający będący konsumentem, zgodnie z art. 27 u.p.k. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) w terminie 14 dni od zawarcia umowy na świadczenie usługi Szkolenia ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od  umowy na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail szkolenia@projex.com.pl, zgodnie z poniższym wzorem:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane Przedsiębiorcy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" Beata KOperska, ul. Wojewódzka 50/6, 40-025 Katowice, NIP: 954-154-21-48

Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko .....................................................

Adres.................................................................................. Nr. telefonu/adres e-mail .....................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy usług szkoleniowych zawartej dnia .........................roku.

Podpis Konsumenta ...........................

Data, miejscowość .................................................

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem § 6 pkt 3, 4 co oznacza, że wszystkie wniesione przez niego opłaty zostają zwrócone. Zwrot nastąpi do 7 dni od zaplanowanej daty Szkolenia na numer konta, z którego została przesłana opłata za Szkolenie. 
 

3. Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" informuje, że prawo odstąpienia od Umowy na świadczenie usług szkoleniowych nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator wykonał częściowo lub w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem Szkolenia otwartego, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Szkolenia otwartego, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Szkoleń otwartych, koszty spełnienia świadczenia są naliczane zgodnie z zasadami ujętymi w § 5. pkt. 3,4,5,6 niniejszego Regulaminu. Koszty te nie mogą być wyższe niż regularna cena Szkolenia.
 

§ 7. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

1. Przesłanie Karty zgłoszenia niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 

2. Płatność za Szkolenie odbywa się przed Szkoleniem. Na prośbę Zamawiającego Organizator może wyrazić zgodę na uregulowanie płatności po Szkoleniu i ustalić termin zapłaty.
 

3. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.
 

4. Brak dokonania płatności przed terminem Szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.
 

5. Opłatę za Szkolenie należy przesłać na nr konta Organizatora: mBank   85 1140 2004 0000 3702 7022 4582
 

6. Organizator wystawia fakturę VAT w dniu Szkolenia i wysyła ją drogą elektroniczną lub przygotowuje w formie drukowanej. Faktura w formie drukowanej jest przekazywana Uczestnikom podczas Szkolenia lub przysłana pod wskazany adres drogą pocztową w ciągu 7 dni od daty Szkolenia.
 

7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty.
 

§ 8. KOSZT SZKOLENIA

1. Koszt Szkolenia podawany jest w cenach netto od osoby. Do ceny Szkolenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 

2. Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. 
 

3. W ramach ceny Szkolenia Organizator zobowiązuje się do:
 

 • Przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w temacie określonym w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia.
 • Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia co oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. W zależności od zajęć Uczestnik ma zapewnione krzesło, miejsce przy stoliku, sprzęt komputerowy. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego Szkolenia (tablice, flipchart, projektory i nagłośnienie)
 • Dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych
 • Dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów piśmienniczych (notes + długopis)
 • Przeprowadzenie oceny Szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci ankiety. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swojej oceny oraz ogólnej oceny Szkolenia, w którym uczestniczył
 • Wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje
 • Zapewnienia w trakcie Szkolenia minimum jednego serwisu kawowego (zawierającego co najmniej: kawę, wybór herbat, śmietankę, cukier, cytrynę, ciasteczka kruche) oraz jednodaniowego ciepłego lunchu.
 • Zapewnienia konsultacji poszkoleniowych

chyba, że w ofercie Szkolenia napisano inaczej.
 

5. Cena Szkolenia nie uwzględnia:

 • kosztów zakwaterowania
 • kosztów parkowania
 • kosztów dojazdu na szkolenie
 • ubezpieczenia

chyba, że w ofercie Szkolenia napisano inaczej.
 

§ 9. KONSULTACJE POSZKOLENIOWE

1. W ramach Szkoleń otwartych Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.
 

2. Forma konsultacji: poprzez indywidualną rozmowę z trenerem bezpośrednio po Szkoleniu lub jeśli to zostało zawarte w ofercie poprzez kontakt mailowy.
 

3. Czas trwania konsultacji drogą mailową: do 1 miesiąca po zrealizowanym szkoleniu.
 

4. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta w przypadku konsultacji drogą mailową: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).
 

5. W ramach konsultacji poszkoleniowych trenerzy Ośrodka Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" nie udzielają porad prawnych.
 

6. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Ośrodka Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas Szkolenia i mają charakter informacyjny.
 

7. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego Szkolenia, eksperci Ośrodka Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.
 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Prezentacje i materiały używane podczas Szkoleń stanowią własność intelektualną trenerów Ośrodka Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich do użytku publicznego i publikowania w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

 

2. Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.

 

3. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie szkolenia oraz otrzymanych materiałów jest zabronione.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) - obowiązuje od 25.05.2018

Więcej na stronie - Polityka Prywatności  zgodnie z RODO 

 

§ 12. REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 

2. Reklamację Usługi Szkoleniowej należy zgłaszać w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub pocztą tradycyjną listem poleconym).
 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 

a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
 

b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
 

c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 

d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 

e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników Szkolenia, przy rozpatrywaniu reklamacji mogą być wzięte pod uwagę oceny wszystkich Uczestników danego Szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę.
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 12 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.
 

3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 

4. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Zamawiającego.
 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
 

6. Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestnika szkolenia dlatego wszelkie sytuacje losowe, które będą miały miejsce na szkoleniu (np. wybicie palca) podlegają ewentualnemu ubezpieczeniu prywatnemu i nie mają żadnych konsekwencji dla Organizatora.
 

§ 14. POLITYKA COOKIES

Strona www.szkolenia.projex.com.pl nie wykorzystuje plików cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty, identyfikujących go w celu prawidłowego wyświetlania strony oraz przechowywania tymczasowych informacji.
 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów.
 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
 

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w regulaminach instytucji prowadzących takie postępowania, w szczególności: miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów i Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.
 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej www.szkolenia.projex.com.pl
 

Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do Umów zawartych przed jego wejściem w życie.
 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.