Doradztwo i konsultacje

Zakładowa Kontrola Produkcji

 

- Szkolenia pracowników na Pełnomocników i Audytorów Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

- Opracowanie Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z pełną dokumentacją:

opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji ZKP,

przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i przeglądów 

przygotowaniu do certyfikacji

 

 

 

 

Producenci wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek wspólnoty europejskiej, zgodnie z prawem UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG/Construction Products Regulations) i krajowymi przepisami, obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, muszą utrzymywać skuteczny system Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Wymagania, jakie powinna spełniać Zakładowa Kontrola Produkcji, (a w szczególności zakres uregulowań, jakie system powinien obejmować), nie zostały jednak określone w formie uniwersalnego standardu, z którego mogliby korzystać zarówno producenci, jak i jednostki zewnętrzne, przeprowadzające „wstępną inspekcję", „nadzór, ocenę i ewaluację” ZKP.

 

Wymagania odnoszące się do ZKP określane są odrębnie w każdej specyfikacji technicznej wyrobu, a ich opisy zamieszczone w poszczególnych specyfikacjach (normach, aprobatach lub ocenach technicznych), znacząco się różnią. 

 

Wynika z tego wiele problemów związanych z ustaleniem zakresu potrzebnych procedur, dokumentacji ZKP itp., szczególnie dotkliwych dla producentów wyrobów różnych typów, podlegających różnym specyfikacjom technicznym.

 

Producenci są zobowiązani między innymi do prowadzenia tzw. „dokumentacji technicznej wyrobu” (pkt.1 art. 11 CPR), opisującej „wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych”. Dokumentację techniczną wyrobu producenci zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne i praktyczne aspekty przeprowadzania oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu zakres, jaki powinna obejmować dokumentacja techniczna wyrobu można określić następująco:

 • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
 • określenie zamierzonego zastosowania (zamierzonych zastosowań) według specyfikacji technicznej wyrobu,
 • zakres zasadniczych charakterystyk i odpowiadające im poziomy właściwości użytkowych, wymagane ze względu na zamierzone zastosowania (z uwzględnieniem przepisów prawnych, obowiązujących w miejscu / miejscach udostępniania wyrobu),
 • wykaz materiałów i surowców stosowanych do produkcji wyrobu,
 • opis technologii wytwarzania wyrobu,
 • plan kontroli i badań (wyrobu, środków produkcji, wyposażenia do kontroli i badań, innych urządzeń lub instalacji mających wpływ na jakość wyrobu)
 • deklarację właściwości użytkowych wraz z dokumentacją uprawniającą do wystawienia deklaracji (w zależności od systemu – raporty z badań typu (lub obliczeń), certyfikat wyrobu, certyfikat ZKP),
 • w przypadku stosowania tzw. „procedur uproszczonych” (rozdział VI CPR) – „odpowiednią dokumentację techniczną” (art. 36 CPR) lub „specjalną dokumentację techniczną” (art. 37 i 38 CPR),
 • ustalenie zasad identyfikacji wyrobu (jakie dane, w jakiej formie, miejscu są umieszczane na wyrobie, opakowaniu, dokumentach sprzedaży),
 • informacje i dokumenty dodatkowe – karta charakterystyki, informacja
  o substancjach niebezpiecznych (REACH)[1], instrukcja obsługi, montażu lub instalacji, atest higieniczny i inne, specyficzne dla wyrobu.

 

 

Zapytaj naszego eksperta / Wyceń usługę: szkolenia@projex.com.pl


[1] art. 33 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006  z 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) : „wraz z deklarowaniem właściwości użytkowych producent jest zobowiązany do udzielania informacji o substancjach zawartych w wyrobach”.