Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO:

1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" Beata Koperska z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/6 (zwana dalej OSB "IPW Projex")

 

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest: Beata Koperska tel. +48 502 231 200, email: szkolenia@projex.com.pl

 

3. OSB "IPW Projex" przetwarza dane osobowe:

 

 • klientów - uczestników szkoleń
 • osób zapisanych do newslettera
 • osób, które wyraziły zgodę na przesłanie oferty,
 • kontrahentów, z którymi współpracujemy
 • adresy e-mail uzyskane z ogólnodostępnych i upublicznionych źródeł

 

4. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez OSB "IPW Projex" należą m.in.:

 

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; adres zamieszkania;
 • dane niezbędne do wystawiania faktur VAT lub podpisywania umów

 

5. Dane osobowe są przetwarzane przez OSB "IPW Projex" w celu:

 

a) zawarcia i wykonania umowy szkolenia – przez okres realizacji umowy, do jej zakończenia lub do upłynięcia okresu wskazanego w umowie - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OSB "IPW Projex" (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

c) w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów OSB "IPW Projex", (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakimi są:

 

 • edukacja w tematyce inwestycji budowlanych polegająca na organizacji szkoleń dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego np. dla inwestorów, wykonawców budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, służb inwestorskich, wydziałów architektoniczno-budowlanych administracji publicznej i samorządowej itp.
 • marketing bezpośredni naszych usług – do momentu ustania prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu
 • dochodzenie roszczeń – do momentu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń

 

5.1. CEL: realizacja umowy lub zamówienia

PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Państwem a OSB "IPW Projex", dane podane przez Państwem będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

 

 W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularzy wysłanych faksem lub w wersji papierowej umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez OSB "IPW Projex" podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Państwem z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

 

5.2. CEL: kontakty biznesowe

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego faksem lub w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez OSB "IPW Projex" do celu kontaktów biznesowych.

 

OSB "IPW Projex" może skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub szkolenie.

 

Mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczącą usług szkoleniowych lub inne informacje mające związek z obszarami działalności OSB "IPW Projex".

 

W przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy z którym współpracuje OSB "IPW Projex", OSB "IPW Projex" może także skontaktować się z Państwem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

 

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

 

5.3 CEL: newsletter

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Państwa  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Państwa w celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji  o ofercie szkoleniowej OSB "IPW Projex". 

 

Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, OSB "IPW Projex" może mieć podstawę do przetwarzania Państwa danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt 3.2).

 

5.4. CEL: odpowiedź na pytanie

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

 

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społeczności owy) wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy wysłać email na adres szkolenia@projex.com.pl o treści: „cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

 

5.5. CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Administratorem a innym podmiotem

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

W przypadku wskazania Państwa jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy OSB "IPW Projex" a Państwa pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

 

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

 

5.6. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych Administratora.

 

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub gdy zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie.

 

5.7. CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów

 

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego faksem lub w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione OSB "IPW Projex" mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków OSB "IPW Projex" oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko OSB "IPW Projex". Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie OSB "IPW Projex" był zobowiązany do wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

 

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Konsekwencje niepodania danych

 

6.1 W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego faksem lub w wersji papierowej – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji lub zapisu na newsletter.

 

6.2 W przypadku danych zbieranych przez OSB "IPW Projex" w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

 

6.3 W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z OSB "IPW Projex" – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

7. Rezygnacja z newslettera

 

W przypadku wyrażenia zgody na newsletter – zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z Formularza kontaktowego lub wysłać e-mail z informacją o rezygnacji na adres e-mail: szkolenia@projex.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi OSB "IPW Projex" zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań, które świadczą na rzecz OSB "IPW Projex" usługi z następujących kategorii: finansowo-księgowe, hostingowe, trenerskie, prawne i windykacyjne, pocztowe i kurierskie.

 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

 

10. Przysługuje Państwu prawo do:

 

a) Dostępu do swoich danych osobowych - tzn.  mogą Państwo zwrócić się do OSB "IPW Projex" z pytaniami dotyczącymi:

 

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania danych osobowych;
 • kategorii danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Państwa;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Państwa na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.
 • Mogą także zwrócić się do nas Państwo z prośbą o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.
   

b) Prawo do sprostowania danych - tzn. prawo do żądania korekty Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych mają Państwo prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie OSB "IPW Projex" odpowiedniego oświadczenia.
 

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - tzn. prawo do żądania „zablokowania” Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 

 • kwestionowania przez Państwa prawidłowości Państwa danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Państwa sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt 10. g)

 

„Zablokowanie” Państwa danych polega na tym, że OSB "IPW Projex" będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będzie mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

 

d) Prawo do przenoszenia danych - tzn. prawo do żądania od OSB "IPW Projex" wydania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Mają Państwo także prawo do żądania od OSB "IPW Projex" przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe

 

Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Państwa dane są przetwarzane:

 

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

 

Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych OSB "IPW Projex" (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

 

e) Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - tzn. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 

 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw).

 

f) Prawo do cofnięcia zgody - tzn. prawo do cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody mogą także Państwo skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych.

 

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że OSB "IPW Projex" nie będzie mogło realizować dla Państwa usług, których podstawą była Państwa zgoda.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

g)  Prawo do sprzeciwu - tzn. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu  OSB "IPW Projex" (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt 5).

 

Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – OSB "IPW Projex" nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – OSB "IPW Projex" nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu OSB "IPW Projex" i nie dotyczy ono przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wykonania umowy, zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt 5) .

 

h) Prawo do wniesienia skargi - tzn. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

11. Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

 

 • a) pisemnie na adres: Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" ul. Wojewódzka 50/6, 40-025 Katowice
 • b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 502 231 200
 • c) mailowo na adres: szkolenia@projex.com.pl

 

12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

 

 • a) pisemnie na adres: Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW Projex" ul. Wojewódzka 50/6, 40-025 Katowice
 • b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 502 231 200
 • c) mailowo na adres: szkolenia@projex.com.pl

 

13. POLITYKA COOKIES

 

Strona www.szkolenia.projex.com.pl nie wykorzystuje programów do analizowania plików cookies, a jedynie w celu prawidłowego wyświetlania strony oraz przechowywania tymczasowych informacji.

 

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018.