Ochrona oraz dostępność pasa drogowego – zarządzanie pasem drogowym w świetle obowiązujących aktów prawnych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lub na prawach wyłączności. Zasady wyliczania opłat za rzut poziomy urządzenia umieszczanego:

  • w pasie drogowym w przypadku, gdy łączna powierzchnia jest mniejsza niż 1 m2, a urządzenie jest zlokalizowane jednocześnie w i poza terenem zabudowy, wzdłuż i w poprzek drogi lub jest kilka przyłączeń w poprzek drogi realizowanych w ramach jednej inwestycji z jednego obiektu (słupa),
  • w istniejących kanałach technologicznych,
  • nad drogą krajową np. reklamy lub ozdoby świąteczne

 

2. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego.

 

3. Obowiązek utrzymania zjazdów oraz przepustów znajdujących się pod zjazdami zgodnie z art. 30 udp., skuteczne egzekwowanie tego obowiązku przez zarządcę drogi.

 

4. Pojęcie reklamy w ustawie o drogach publicznych. Zasady umieszczania i egzekwowania usunięcia reklamy świetlnej w pasie drogowym i poza pasem drogowym powodujące rozproszenie kierowców, sposób postepowania zarządcy drogi.

 

5. Procedury w postępowaniach administracyjnych, których celem jest nałożenie opłat lub kar z ustawy o drogach publicznych (materiał kontrolny, dowodowy, inny). Typowe błędy w procedurach administracyjnych. Prawidłowy schemat prowadzenia postępowania administracyjnego. Zasady gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, których celem jest  nałożenie opłat, czy kar z ustawy o drogach publicznych. Odpowiedzialność prawna i finansowa pracownika za brak „należytej staranności”, niedotrzymania terminów.

 

6. Studium przypadków zajęcia pasa drogowego, przebudowy lub budowy zjazdu bez zezwolenia. Przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.

 

7. Usuwanie z pasa drogowego samochodów na sprzedaż oraz reklam ustawionych na przyczepach lub  niezwiązanych trwale z gruntem.

 

8. Drogi wybudowane wzdłuż autostrady, drogi krajowej, drogi ekspresowej do obsługi przyległych terenów  – stan prawny (klasa i kategoria drogi, droga wewnętrzna), możliwość wykorzystania do obsługi terenów przyległych w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgoda na budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych, forma uzgodnienia (postanowienie, umowa, pismo, decyzja), lokalizacja nowych inwestycji.

 

9. Tok postępowania z ogrodzeniami w pasie drogowym po wyniesieniu granic pasa drogowego.

 

10. Naliczanie opłat za umieszczenie urządzeń teletechnicznych w istniejących urządzeniach Wojewody (światłowody).

 

11. Przywracanie pasa drogowego do stanu pierwotnego w okresie zimowym (roboty awaryjne prowadzone przez firmy zewnętrzne np. Energetyka, Służby miejskie, PGNiG itp.) w czasie, gdy nie jest wytwarzana mieszanka asfaltowa.

 

12. Utrzymanie przystanków autobusowych. 

Wykładowca

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu we Wrocławiu. Od 20 lat pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, obecnie członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec. Od 1998 przeprowadził setki szkoleń dotyczących prawa administracyjnego, autor 16 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.