Bezpieczna nieruchomość - Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych

Program szkolenia

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej – jak ustrzec się mandatu?

a) Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej

b) Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z najnowszych przepisów:

 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych i terenów)
 • ustawy Prawo Budowlane i przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

 

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe – jak utrzymywać w pełnej sprawności?

a) Podział na strefy pożarowe

b) Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

 • Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
 • Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
 • Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
 • Rodzaje gaśnic

c) Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

 • Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
 • Dokumentowanie czynności
 • Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
 • Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

 

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać, czyli jak sprawdzić czy autor ją dobrze napisał?

b) Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – organizacja, przebieg, zakres i dokumentowanie szkoleń (uczestnicy otrzymają przykładowe programy szkoleń)

c) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia – czyli jak zorganizować ewakuację i nie tylko?

d) Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

 • Wymagania prawne – częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej (uczestnicy otrzymają druk zgłoszenia)
 • Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
 • Przygotowanie próbnej ewakuacji (opracowanie scenariusza)
 • Dokumentowanie próbnej ewakuacji

e) Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

 

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

 

5. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

a) Jak przygotować się do kontroli?

b) Przebieg kontroli i jej zakres

c) Jak czytać protokół z kontroli?

d) Stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych – co mi grozi?

e) Komendant wydał decyzję administracyjną – jak ją zrealizować i czy powiadamiać o jej wykonaniu?

 

6. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
 • Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
 • Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
 • Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych