Dokumentacja budowlana w procesie inwestycyjnym od A-Z

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji procesu budowlanego oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk.

Program szkolenia

A. DOKUMENTACJA WYMAGANA PROCEDURAMI PRAWNYMI

 

Etap I – Zebranie informacji o nieruchomości i przygotowanie danych wyjściowych do projektowania

 • 1. Wniosek o wydanie informacji ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”,
 • 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w „Miejscowym planie zagospodarowania terenu”,
 • 3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu,
 • 4. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 5. Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu,
 • 6. Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • 7. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów)

 

Etap II – Uzyskanie pozwolenia na budowę

 • 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
 • 2. Wniosek o pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej,
 • 3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu,
 • 4. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
 • 5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane,
 • 6. Oświadczenie projektanta,
 • 7. Pełnomocnictwo,
 • 8. Projekt budowlany,
 • 9. Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • 10. Decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych innych niż budowa.

 

Etap III – Zgłoszenie rozpoczęcia robót

 • 1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy na którą jest wymagane pozwolenie na budowę,
 • 2. Oświadczenie o opracowaniu planu bioz i przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
 • 3. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,
 • 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,
 • 5. Wniosek o wydanie dziennika budowy,
 • 6. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

 

Etap IV– Rozpoczęcie i realizacja robót

 • 1. Protokół przejęcia terenu budowy,
 • 2. Dziennik budowy,
 • 3. Dokumentacja projektowa,
 • 4. Inne pozwolenia np. dot. możliwości wejścia na sąsiednią nieruchomość,

 

Etap V– Zakończenie  robót, odbiór i oddanie do użytkowania

 • 1. Zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,
 • 2. Zawiadomienie o powołaniu komisji odbiorowej i terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych,
 • 3. Dokumentacja powykonawcza:
 • 4. Wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • 5. Potrzebna w etapie użytkowania,
 • 6. Protokół z czynności odbioru robót,
 • 7. Zawiadomienie o zakończeniu robót,
 • 8. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 • 9. Zawiadomienie PIP, PSP, PIS o zakończeniu robót i zamiarze rozpoczęcia użytkowania,
 • 10. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego,
 • 11. Protokół z obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego,
 • 12. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

 

Etap VI– Użytkowanie obiektu

 • 1. Dokumentacja powykonawcza,
 • 2. Książka obiektu budowlanego,
 • 3. Protokoły z obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektu,
 • 4. Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu,
 • 5. Wniosek o pozwolenie na rozbórkę obiektu budowlanego,

 

B. DOKUMENTACJA OPISUJĄCA ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI

 • 1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • 2. Projekt budowlany
 • 3. Projekty wykonawcze
 • 4. Informacja do planu bioz
 • 5. Przedmiar robót
 • 6. Kosztorysy inwestorskie i ofertowe
 • 7. Umowy o roboty budowlane
 • 8. Dokumentacja rozliczeniowa stron procesu

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.