Dokumentacja budowy w etapie realizacja. Zakres, cel i sposób prowadzenia

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenie jest:

 

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji procesu budowlanego w etapie realizacja oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk

Program szkolenia

1. Umowy o roboty budowlane;

 

2. Aneksy do umów;

 

3. Protokoły przejęcia terenu budowy;

 

4. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót;

 

5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

 

6. Zgody sąsiadów na wejście na teren w sąsiednich nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych;

 

7. Dziennik budowy;

 

8. Protokoły:

  • Protokoły sprawdzeń robót zanikowych i zakrywanych;
  • Protokoły odbiorów częściowych.
  • Protokół odbioru robót;
  • Protokół kontroli organów Nadzoru Budowlanego,

 

9. Decyzja o pozwolenie na użytkowanie obiektu

 

10. Zmiana sposobu użytkowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 

  • inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
  • nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
  • nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.